Dwa pou jwenn Avoka nan Pwosedi pou Deplasman

Te gen plizyè desizyon dènyèman ki gen rapò ak dwa imigran ki malad mantal ak pwoteksyon yo ta dwe bay yo. Komisyon Konsèy pou Apèl Imigrasyon an gen dènyèman mete sekirite sa dwe itilize nan ka kote Jij Imigrasyon asire ke yon imigran ta ka mantalman enkonpetan. La desizyon Oblije Jij Imigrasyon yo pou yo pran detèminasyon sa yo epi pou yo pran “garantisyon apwopriye yo” pou asire ke pwosedi ranvwa yo pase konstitisyon an. Garanti sa yo enkli fèmen administratif ak pèmèt fanmi yon imigran ki pa reprezante parèt sou non etranje a. Mwen pèsonèlman gen pwoblèm ak desizyon an, paske li tonbe kout nan sa ki vrèman nesesè.

Sa nou bezwen se dwa pou nou bay chak moun konsèy nan pwosedi pou deplasman. Mwen kwè ke etranje yo bezwen reprezante pa yon avoka, kit yo enkapasite mantalman oswa ou pa. Mwen kwè ke reprezantasyon sa a pral geri nenpòt defo konstitisyonèl ki ta ka rive nan nenpòt pwosedi demosyon. Dwa pou reprezantasyon sa a pa egziste nan pwosedi imigrasyon depi Tribinal Siprèm Etazini an te deside ke pwosedi ranvwa yo se sivil.

Nou te pran dispozisyon pou etabli dwa sa a nan pwosedi kote Repondan an enkapab mantalman. Dènyèman, Distri Mwayen Kalifòni sètifye yon pwosè klas kote pwoblèm prensipal la se si imigran mantalman enkonpetan yo gen dwa pou yo nonmen yon avoka. Rezon prensipal ki fè mwen kwè ke yon klas konsa twò limite se ki gen rapò ak yon eksperyans resan mwen te fè.

Dènyèman, mwen te ale Miami pou m reprezante yon kliyan ki te arete (e mwen kwè ke dwa konstitisyonèl li te vyole nan pwosedi kriminèl la). Mwen te choke pa lajwa Jij Imigrasyon an te genyen paske mwen te prezan. Sipriz jij la te gen rapò ak lefèt ke pi fò nan imigran yo parèt devan l ' pro se jis fè epi di nenpòt bagay pou soti nan pwosedi pou retire elèv la, tankou pran yon lòd pou retire elèv la. Li mete aksan sou lefèt ke pa gen anpil avoka ki parèt devan li pou reprezante imigran ki parèt devan li yo. Mwen panse ke si imigran sa yo te reprezante, e pifò nan yo te Kiben, yo t ap jwenn kèk soulajman nan depòtasyon. Jij la te di m ke dezyèm lan Etazini rektifye relasyon li ak Kiba, moun sa yo pral, an reyalite, yo pral depòte. Mwen panse ke rezon ki te dèyè desizyon imigran yo se akòz move konsèy legal yo te resevwa nan men yon moun ki pwòch yo (petèt pwòp fanmi yo, ke yo te rekrite pou reprezante imigran ki gen andikap mantal).

Mwen mande w lektè a, ki pri pou defann dwa konstitisyonèl yon moun? Èske pri sa a twò wo? Èske pri a vo sakrifis lè sa vle di pwoteje rèv Ameriken™ yon moun?

Mwen kite ou ak panse sa yo.