Setyèm Awondisman di Rapò Peyi a ta ka pa kredib epi yo pa ta dwe itilize lè y ap deside sou aplikasyon pou azil.

Nan yon dènye pibliye desizyon, Setyèm Awondisman te deside ke Konsèy Apèl Imigrasyon depandans sou rapò peyi yo nan ka azil yo se yon erè lè gen rapò ki kontredi enfòmasyon ki ladan yo. Nan Zheng, yo te bay lòd retire yon etranje paske li swadizan pa t pwouve yon pè pèsekisyon si yo te retire li nan rejyon an Fugian nan Lachin. Li te deklare ke li te fòse pa gouvènman Chinwa a sibi yon avòtman lè li te yon minè. Li te deklare tou ke li gen de timoun sitwayen ameriken e ke li ta ka pèsekite si li ta retounen nan peyi Lachin.
 
Jij Imigrasyon an te refize aplikasyon li epi Komisyon Konsèy Apèl Imigrasyon an te konfime desizyon an. Li te ranpli pou revizyon pa Setyèm Awondisman an. Rezon prensipal ki te dèyè desizyon BIA a se te yon rapò Depatman Deta 2007 ki te di ke avòtman fòse pa t gaye ankò nan rejyon an. Setyèm Awondisman an te resite desizyon anvan li yo sou pwoblèm nan epi ranvèse desizyon an. Tribinal la te rezone ke li te deside nan youn nan desizyon anvan li yo ke deklarasyon sa a nan rapò peyi a pa t sipòte pa reyalite paske gen plizyè rapò ki kontredi deklarasyon ki fè konnen avòtman fòse yo pa gaye toupatou nan rejyon an. Kidonk, tribinal la te akòde demann lan pou revizyon epi li te ranvwaye ka a bay BIA. 
 
Sa a se yon desizyon trè enteresan depi pratik imigrasyon tankou mwen menm yo te defi fyab rapò sou kondisyon peyi Depatman Deta sou plizyè rezon. Youn nan agiman sa yo se lefèt ke enfòmasyon ki nan rapò yo pa ka otantifye epi li pafwa trè enfidèl ak politize. Sa a se yon viktwa pou ti nèg la.