Kesyon ak Repons: USCIS bay yon Memorandòm Gid sou Etabli “Relasyon Anplwaye-Anplwayè” nan Petisyon H-1B.

Pibliye 13 janvye 2010; revize 2 out 2011 ak 12 mas 2012

entwodiksyon

Nan dat 8 janvye 2010, Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) te pibliye konsèy ajou pou ofisye jijman yo pou klarifye sa ki reprezante yon relasyon valab anplwayè-anplwaye pou kalifye pou klasifikasyon H-1B 'okipasyon espesyalite'. Memorandòm nan klarifye relasyon sa yo, sitou lè yo gen rapò ak kontraktè endepandan, benefisyè travayè endepandan, ak benefisyè ki plase nan chantier twazyèm pati. Memorandòm nan gen tit, “Detèmine Relasyon Anplwayè-Anplwaye pou Jijman Petisyon H-1B, ki enkli Plasman Twazyèm Pati yo: Ajoute nan Manyèl Travay Ofisye a (AFM) Chapit 31.3(g)(15)(AFM Mizajou AD 10-24).” Anplis klarifye egzijans pou yon relasyon valab anplwayè-anplwaye, memorandòm nan diskite tou ki kalite prèv moun ki fè petisyon yo ka bay pou etabli ke yon relasyon anplwayè-anplwaye egziste epi ki pral kontinye egziste ak benefisyè a pandan tout tan H- yo mande a. 1B peryòd validite. 

Kesyon ak Repons

Q1: Èske memorandòm sa a chanje nenpòt nan kondisyon pou etabli kalifikasyon pou yon petisyon H-1B?

A1:  Non. Memorandòm sa a pa chanje okenn nan kondisyon pou yon petisyon H-1B. Règleman H-1B yo kounye a egzije pou yon anplwayè Etazini etabli ke li gen yon relasyon anplwayè-anplwaye ki gen rapò ak benefisyè a, jan sa endike nan lefèt ke li kapab anboche, peye, revoke, sipèvize oswa kontwole travay nenpòt sa yo. anplwaye. Anplis de demontre ke yon relasyon valab anplwayè-anplwaye pral egziste ant moun ki fè petisyon an ak benefisyè a, moun ki fè petisyon an dwe kontinye respekte tout kondisyon pou yon petisyon H-1B ki gen ladan:

  • etabli ke benefisyè a ap vini Ozetazini tanporèman pou travay nan yon okipasyon espesyalite;
  • demontre benefisyè a kalifye pou fè sèvis nan okipasyon espesyalite a; epi 
  • depoze yon Aplikasyon Kondisyon Travay (LCA) espesifik pou chak kote benefisyè a pral fè sèvis yo.

Q2: Ki faktè USCIS konsidere lè y ap evalye relasyon anplwayè-anplwaye?

A2:  Jan sa endike nan memorandòm lan, USCIS pral evalye si moun ki fè petisyon an gen “dwa pou kontwole” travay benefisyè a, tankou lè, ki kote ak ki jan benefisyè a fè travay la. Tanpri gade memorandòm lan pou yon lis faktè ke USCIS pral revize lè w ap detèmine si moun ki fè petisyon an gen dwa kontwole benefisyè a. Tanpri sonje ke pa gen yon sèl faktè ki desizif; ajitè yo pral revize totalite sikonstans yo lè y ap deside si relasyon anplwayè-anplwaye a egziste.

Q3: Ki kalite prèv mwen ka bay pou demontre mwen genyen yon relasyon valab anplwayè-anplwaye ak benefisyè a? 

A3:  Ou ka demontre ke ou genyen yon relasyon valab anplwayè-anplwaye ak benefisyè a lè w soumèt kalite prèv ki endike nan memorandòm lan oswa kalite prèv menm jan an. 

Q4: E si mwen pa kapab soumèt prèv ki endike nan memorandòm lan? 

A4:  Dokiman ki endike nan memorandòm lan se sèlman egzanp prèv ki ka etabli dwa moun ki fè petisyon an genyen pou l kontwole travay benefisyè a. Sòf si règleman yo egzije yon dokiman, sa vle di yon chimen, ou ka bay dokiman prèv menm jan an. Ou ka soumèt yon konbinezon de nenpòt dokiman ki ase etabli relasyon ki nesesè ant ou menm ak benefisyè a egziste. Ou ta dwe eksplike kijan dokiman w ap bay yo etabli relasyon an. Ajije yo pral egzamine epi peze tout prèv yo soumèt pou detèmine si yo te etabli yon relasyon ki kalifye anplwayè-anplwaye.

Q5: Èske mwen oblije soumèt yon lèt oswa lòt dokiman nan men kliyan final la ki idantifye benefisyè a pou demontre ke yon relasyon valab anplwayè-anplwaye pral egziste ant moun ki fè petisyon an ak benefisyè si benefisyè a ap fè sèvis nan yon kliyan final/twazyèm. -kote pati?

A5: Non. Pandan ke dokiman ki soti nan kliyan final la ka ede USCIS detèmine si yon relasyon valab anplwayè-anplwaye pral egziste, kalite dokiman sa a pa obligatwa. Ou gendwa soumèt yon konbinezon de nenpòt dokiman pou etabli, pa yon preponderans nan prèv la, ke relasyon obligatwa a pral egziste. Kalite prèv ki endike nan memorandòm lan pa konplè. Adjudicateurs yo pral egzamine ak peze tout prèv yo soumèt pou detèmine si ou te rankontre chay ou nan etabli ke yon relasyon ki kalifye anplwayè-anplwaye pral egziste.

Q6: E si mwen resevwa oswa mwen resevwa yon demann pou prèv (RFE) ki mande pou mwen soumèt yon kalite prèv patikilye epi mwen pa gen kalite dokiman egzak ki nan lis RFE a? 

A6:  Si kalite prèv yo mande nan RFE a se pa yon dokiman ki obligatwa dapre règleman yo, ou ka soumèt lòt prèv prèv ki sanble ki adrese pwoblèm (yo) soulve nan RFE a. Ou ta dwe eksplike kijan dokiman w ap bay yo adrese defisyans (yo) ki parèt nan RFE a. Ajije yo pral revize epi peze tout prèv yo dapre totalite sikonstans yo. Tanpri sonje ke ou pa ka soumèt prèv ki sanble nan plas dokiman yo mande pa règleman yo.

Q7: Èske yo pral refize demann mwen an si mwen pa kapab etabli relasyon anplwayè-anplwaye ki kalifye a pral egziste? 

A7:  Si okòmansman ou pa bay ase prèv ki montre yon relasyon anplwayè-anplwaye pandan peryòd validite yo mande a, yo ka ba w yon opòtinite pou korije defisi a an repons a yon RFE. Yo pral refize demann ou a si ou pa bay prèv ase ki pwouve relasyon anplwayè-anplwaye ki kalifye a ap egziste pou nenpòt peryòd tan. 

Q8: E si mwen ka sèlman etabli relasyon anplwayè-anplwaye ki kalifye a ap egziste pou yon pati nan peryòd validite yo mande a?

A8:  Si okòmansman ou pa bay ase prèv ki montre yon relasyon anplwayè-anplwaye pandan peryòd validite yo mande a, yo ka ba w yon opòtinite pou korije defisi a an repons a yon RFE. Petisyon w la ka toujou apwouve si w bay prèv ki montre yon relasyon anplwayè-anplwaye ki kalifye ap egziste pou yon pati nan peryòd validite yo mande a (osi lontan ke tout lòt kondisyon yo satisfè). Sepandan, USCIS pral limite validite yon petisyon nan peryòd tan travay ki kalifye prèv la etabli.

Q9: Kisa k ap pase si m ap depoze yon petisyon pou mande yon "Kinyasyon travay ki te apwouve deja san chanjman" oswa "Chanjman nan travay ki te apwouve deja," ak yon ekstansyon rete pou benefisyè a nan klasifikasyon H-1B, men mwen pa t kenbe yon relasyon valab anplwayè-anplwaye ak benefisyè a pandan peryòd validite petisyon anvan an?

A9:  Petisyon ekstansyon w la pral refize si USCIS detèmine ke ou pa t kenbe yon relasyon valab anplwayè-anplwaye ak benefisyè a pandan tout peryòd validite petisyon anvan an. Sèl eksepsyon a se si gen yon rezon konvenkan pou apwouve nouvo petisyon an (egzanp ou kapab demontre ke ou pa t satisfè tout tèm ak kondisyon yo san fòt pa ou). Eksepsyon sa yo ta limite e yo ta fèt sou yon baz ka pa ka.

Q10: E si m ap depoze yon petisyon pou mande yon “Chanjman Anplwayè” ak yon ekstansyon rete pou klasifikasyon H-1B benefisyè a? Èske petisyon mwen an ta dwe jije anba seksyon nan memorandòm ki fè fas ak petisyon ekstansyon yo?

A10:  Non. Seksyon nan memorandòm ki kouvri petisyon ekstansyon yo aplike sèlman pou petisyon menm anplwayè a depoze pou pwolonje estati H-1B san yon chanjman materyèl nan kondisyon travay orijinal yo. Tout lòt petisyon yo pral jije dapre seksyon memorandòm ki kouvri premye petisyon yo.

Q11: Mwen se yon petisyonè ki pral anplwaye benefisyè a pou fè sèvis nan plis pase yon kote travay. Èske mwen bezwen soumèt yon chimen pou sipòte petisyon mwen an? 

A11:  Wi. W ap bezwen soumèt yon chimen konplè sou sèvis oswa angajman, jan sa dekri nan memo a, si w ap anplwaye benefisyè a pou fè sèvis nan plis pase yon kote travay (pou konfòme yo ak 8 CFR 214.2(h)(2)( i)(B)). Anplis de sa, ou dwe respekte règleman Depatman Travay ki mande pou w ranpli yon LCA espesifik pou chak kote travay benefisyè a.

Q12: Memorandòm nan bay yon egzanp lè yon benefisyè, ki se sèl pwopriyetè konpayi oswa òganizasyon ki fè petisyon an, pa ta etabli yon relasyon valab anplwayè-anplwaye. Èske gen kèk egzanp lè yon benefisyè, ki se sèl pwopriyetè konpayi oswa òganizasyon ki fè petisyon an, ka kapab etabli yon relasyon valab anplwayè-anplwaye?

A12.   Wi. Nan nòt anba paj 9 ak 10 nan memorandòm nan, USCIS endike ke byenke yon sosyete ka yon antite legal separe de aksyonè li yo oswa sèl pwopriyetè li yo, li ka difisil pou sosyete sa a etabli relasyon anplwayè-anplwaye nesesè pou rezon yon H-1B. petisyon. Sepandan, si reyalite yo montre ke moun ki fè petisyon an gen dwa pou kontwole travay benefisyè a, yo ka etabli yon relasyon valab anplwayè-anplwaye. Pa egzanp, si moun ki fè petisyon an bay prèv ke gen yon Konsèy Administrasyon apa ki gen kapasite pou anboche, revoke, peye, sipèvize oswa kontwole travay benefisyè a, moun k ap fè petisyon an ka kapab etabli yon relasyon anplwayè-anplwaye ak benefisyè a. .

Q13: Memorandòm nan bay yon egzanp lè yon konpayi konsiltasyon òdinatè pa te etabli yon relasyon valab anplwayè-anplwaye. Èske gen nenpòt sitiyasyon kote yon konpayi konsiltasyon oswa yon konpayi anplwaye ta kapab etabli yon relasyon valab anplwayè-anplwaye?

A13:  Wi. Yon konpayi konsiltasyon oswa yon konpayi anplwaye ka etabli ke yon relasyon valab anplwayè-anplwaye pral egziste, ki gen ladan kote benefisyè a pral travay nan yon chantye yon twazyèm pati, si konpayi konsiltasyon an oswa konpayi anplwaye petisyon an ka demontre pa yon preponderans nan prèv la. ke li gen dwa kontwole travay benefisyè a. Faktè ki enpòtan yo enkli, men se pa sa sèlman, si moun ki fè petisyon an pral peye salè benefisyè a; si moun ki fè petisyon an pral detèmine kote benefisyè a ap fè ak deplasman yo (sa vle di kote benefisyè a dwe ale travay); epi si moun ki fè petisyon an pral fè devwa sipèvizyon tankou fè revizyon pèfòmans, fòmasyon, ak konsèy pou benefisyè a. Memorandòm nan bay yon lis ki pa konplè sou kalite prèv ki ta ka demontre yon relasyon anplwayè-anplwaye.

Q14: Kisa k ap pase si mwen pa soumèt prèv relasyon anplwayè-anplwaye ak premye petisyon mwen an? 

A14:  Si okòmansman ou pa bay ase prèv ki montre yon relasyon anplwayè-anplwaye pandan peryòd validite yo mande a, y ap ba w yon opòtinite pou korije defisi a an repons a yon RFE. Sepandan, si w pa bay enfòmasyon sa yo ak premye soumisyon an, sa ap retade pwosesis demann ou an.

Pou plis enfòmasyon sou USCIS ak pwogram li yo, rele 1-800-375-5283.

Sous: uscis biznis