Wityèm Awondisman Règ ke Manbo Temwen se yon Krim ki agrave

Nan yon desizyon ki te pibliye mwa pase a, Uityèm Awondisman an te deside sa Lwa sou manipulation temwen Nebraska se yon krim ki agrave dapre Lwa a e konsa se yon ofans ki kapab depòte. Nan Lugunas, etranje a te kondane pou temwen falsifikasyon anba Lwa sou manipulation temwen Nebraska. Yo te mete l nan pwosedi pou yo retire li epi yo te akize li kòm depòtasyon pou li te komèt yon krim ki agrave. Li te deplase pou mete fen nan pwosedi yo epi jij imigrasyon an te refize mosyon li a. BIA te konfime epi li te fè demann pou revizyon.
Yon etranje kapab depòtasyon dapre Lwa a si yo te kondane li pou yon krim ki agrave. Manipilasyon temwen se yon krim ki agrave paske li gen rapò ak obstak lajistis. Nan refize petisyon an epi kenbe desizyon BIA a, Uityèm Awondisman an te rezone ke lwa manipulasyon temwen an mande tou de actus reus nan entèfere ak temwen ak entansyon an entèfere ak jistis.
Onzyèm Awondisman an pa deside si manipilasyon temwen se yon krim ki agrave. Gen yon sikwi divize sou pwoblèm nan ak kesyon an ta ka mi pou revize pa Tribinal Siprèm lan.