Règ senkyèm sikwi ki pou retire rapidman aplike pou tout etranje

Nan yon desizyon te pibliye semèn pase a, Tribinal Apèl senkyèm Awondisman te deside ke retire rapid anba INA 238 aplike pou tout etranje. INA 238 pèmèt yo retire akselere nenpòt etranje ki nan prizon nan yon enstitisyon koreksyonèl epi ki kondane pou yon krim ki agrave. Dapre lwa Depatman Sekirite Teritwa a dwe bay yon Avi sou Entansyon pou kontinye atravè pwosedi akselere. Etranje a gendwa aplike pou Retenue pou Relve anba la Konvansyon tòti si li gen krentif pou l retounen nan peyi l.
Valdiviez-Hernandez te anba envestigasyon pou swadizan itilize idantite yon lòt moun ak nimewo sekirite sosyal. ICE te jwenn yon zam afe lakay li pou li te kondane li kòm yon etranje ilegal nan posesyon yon zam afe. Sèvis la te inisye pwosedi pou retire rapid epi li te refize siyen Avi a. Li pa t reponn tou ak akizasyon yo. Jij imigrasyon an refize demann li pou Retni Retire epi li fè apèl. Li te diskite ke li pa te sijè a ekspilsyon rapid paske li pa te admèt Ozetazini depi li te antre Ozetazini ilegalman. Tribinal la te rejte agiman sa a e li te swiv lòt sikui ki te deside ke pa gen anyen nan lwa a ki limite pwosedi sa yo ak etranje legalman admèt yo. Kidonk, tribinal la te refize demann pou revizyon an e li te konfime lòd pou retire elèv la. 
Agiman an ki fè konnen Valdiviez-Hernandez pa te sijè a ekspilsyon rapid paske li pa te admèt te kondane depi nan kòmansman an depi lwa a klèman elaji pwosedi sa yo nan etranje legal ak ilegal. Pi bon agiman an t ap yon defi nan pwosedi a sou rezon Pwosesis la. Mwen pral swiv dosye sa a pou m wè si Valdiviez-Hernandez depoze yon petisyon pou re-odisyon en banc