USCIS òganize Somè Enfòmasyon sou Antreprenè Rezidans yo

Ajans lanse efò pou asire ke chemen imigrasyon pou antreprenè etranje yo klè ak konsistan, epi reflete pi byen reyalite biznis jodi a.

WASHINGTON—Direktè Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken (USCIS) Alejandro Mayorkas te òganize yon Somè Enfòmasyon jodi a nan NASA Research Park nan Moffett Field, Kalifòni, pou lanse Inisyativ USCIS Antreprenè Rezidans (EIR).

“Jodi a, USCIS te jwenn enfòmasyon ki gen anpil valè nan men antreprenè enpòtan ak lidè endistri yo sou pwoblèm imigrasyon enpòtan pou pwosperite ekonomik nasyon nou an,” te di Direktè Mayorkas. "Entwodiksyon opinyon ekspè nan sektè prive ak piblik la pral ede nou asire ke politik ak pwosesis nou yo reyalize totalman potansyèl lwa imigrasyon yo pou devlope ekonomi nou an ak kreye djòb Ameriken."

Somè a te rasanble plis pase 150 reprezantan wo nivo nan kominote antreprenarya, inivèsite ak gouvènman an pou diskite sou fason USCIS kapab reyalize tout potansyèl lwa imigrasyon an pou ankouraje antreprenarya ak ranfòse pwosperite Ameriken. Atravè diskisyon panèl yo ak sesyon yo, somè a te bay patisipan yo opòtinite pou pataje panse estratejik yo ak ekspètiz biznis yo ak ajans lan.

Evènman jodi a enfòme travay ekip taktik Antreprenè nan Rezidans ki fèk fòme, ki gen ladann ekspè biznis ekstèn ak anplwaye USCIS, ki pral travay an kolaborasyon pandan plizyè mwa kap vini yo pou asire ke chemen imigrasyon pou antreprenè etranje yo klè ak konsistan, epi reflete pi byen jodi a. reyalite biznis yo. Ekip taktik la pral idantifye fason pou amelyore règleman USCIS, pratik ak fòmasyon atravè yon seri kategori viza ki pa imigran ki egziste deja ke antreprenè yo itilize.

Direktè Mayorkas te rantre nan Konsèy Prezidan an sou Travay ak Konpetitivite nan Pittsburgh nan Oktòb 2011 pou anonse Inisyativ EIR la. Efò sa a swiv yon seri efò politik, operasyon ak kontak te anonse ane pase ankouraje antrepriz demaraj ak ankouraje kreyasyon travay nan kontèks lwa imigrasyon aktyèl la.

Nan kad evènman jodi a, Direktè Mayorkas te dirije yon seremoni natiralizasyon e li te akeyi 20 kandida ki soti nan zòn Silicon Valley kòm nouvo sitwayen ameriken. Anplis de sa, li te rekonèt senk nan antreprenè imigran Amerik yo ki se sitwayen natiralize—Christopher Che, Prezidan ak Direktè Jeneral Che International Group; Ping Fu, Prezidan ak CEO nan Geomagic; Michael Moritz, Patnè nan Sequoia Capital; Shervin Pishevar, Direktè Managing Menlo Ventures; ak Vivek Wadhwa, Akademisyen, Chèchè, Ekriven, Antreprenè—kòm Ameriken eksepsyonèl pa chwa.

Jounal Ameriken eksepsyonèl pa chwainisyativ rekonèt reyalizasyon sitwayen ameriken natiralize atravè patisipasyon sivik, akonplisman pwofesyonèl, ak sitwayènte responsab. Moun k ap resevwa onè sa a te demontre angajman yo anvè peyi sa a ak valè sivik komen ki ini nou antanke Ameriken.

 Pou plis enfòmasyon sou USCIS ak pwogram li yo, tanpri vizite www.uscis.gov oswa swiv nou sou Twitter (@uscis), YouTube (/ USCIS) ak blog USCIS la Beacon la.

Sous: uscis biznis