USCIS pibliye yon memo pwovizwa konsènan ekstansyon 17 mwa pou elèv STEM F1

Sèvis la te pibliye yon memorandòm pwovizwa pou klarifye egzijans pou yon ekstansyon 17 mwa pou Fòmasyon Pratik Opsyon pou elèv STEM yo apre fini. Elèv F1 yo anjeneral elijib pou 12 mwa Fòmasyon Pratik Opsyonèl pou jwenn eksperyans pratik Ozetazini apre yo fin fini kou etid yo. Elèv F1 yo tou elijib pou travay andeyò sit, anba Kourikoulòm Fòmasyon pratik, pandan kou etid yo si yo resevwa otorizasyon nan men Sèvis la ak enstitisyon yo. Elèv STEM yo kalifye pou 17 mwa adisyonèl nan Fòmasyon Pratik. Règ yo pwopoze a fè elèv STEM elijib pou ekstansyon an menm si yo poko fini tèz STEM yo. Peryòd kòmantè a fini le 1ye novanm 2013.