Onzyèm Awondisman regle ke Lwa Laflorid 893.13 pa yon Krim Aggrave

Semèn pase a, Onzyèm Awondisman regle sa Lwa Florid 893.013(1)(a)(2) se pa yon krim agrave Anba a Lwa sou Imigrasyon ak Natiralizasyon. A yo reponnt te mete nan pwosedi pou retire elèv la kòm yon krim agrave pou li kondanasyon Anba a lwa. Nan odyans endividyèl la, la moun ki konsène a defye deziyasyon li kòm yon krim agrave ak nan jij imigrasyon te bay lòd pou yo retire li. La BIA te konfime desizyon jij imigrasyon an ak li fè petisyon nan Onzyèm Awondisman pou revizyon. 
Lè yo fin revize, la Onzyèm Awondisman dirije, lè l sèvi avèk la apwòch kategorik, Ki Lwa Florid  se pa yon krim agrave depi yon moun ta ka kondane anba li san yo pa konesans nan nati a nan sibstans nan li posesyon
Desizyon sa a se dènye nan yon seri de ka yo Onzyèm Awondisman te pibliye ki gen rapò ak konsekans imigrasyon ofans kriminèl yo. Desizyon pou imigran sa yo itil pou imigran ki gen ofans dwòg. Natirèlman, pi bon kou a se pa jwenn nan pwoblèm an plas an premye. Kòmante oswa kontakte m si w gen nenpòt kesyon.