Fwod Imigrasyon ak Pwouve Maryaj ou se yon bon konfyans pou rezon imigrasyon

Mwen pafwa rankontre ak kliyan potansyèl ki te antre nan yon maryaj sèlman pou rezon imigrasyon. Nan lòt mo imigran an ap marye yon Sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan legal jis pou resevwa rezidans pèmanan li Ozetazini. Anjeneral mwen pa aksepte ka sa yo epi mwen avèti potansyèl konsekans grav lè w depoze petisyon an. 
Nan 1986, Kongrè a te pase Lwa sou Amannman Fwòd Maryaj Imigrasyon an pou konbat fwod maryaj. Dapre lalwa, yon moun ki aplike pou yon benefis dapre Lwa a, ki gen maryaj ak yon Sitwayen ameriken oswa yon rezidan pèmanan legal gen mwens pase dezan, resevwa rezidan kondisyonèl sitiyasyon pou de ane. Moun nan ta dwe ranpli pou retire kondisyon yo 90 jou anvan anivèsè dezyèm ane a nan sitiyasyon kondisyonèl li. Rezidan kondisyonèl la ka aplike ansanm ak mari oswa madanm li oswa pou yon egzansyon si koup la pa marye ankò. Gen twa egzansyon anba la Aji.
Sèvis la gen plizyè endikatè fwod. Pou montre ke maryaj la se bòn fwa, aplikan an dwe soumèt prèv dokimantè ki gen ladan kontra asirans, kont labank ansanm, deklarasyon taks ak kontra lwaye. Petisyon sa yo tèlman konplike e ou ta dwe toujou anboche yon avoka. Yon refi ta ka mete ou nan pwosedi pou retire elèv la.