Jij Apwouve Pwosè Aksyon Kolektif Revèy Azil

Semèn pase a, yon jij federal te apwouve yon akò antant nan yon pwosè defi EOIR ak USCIS pwosedi konsènan revèy azil la. La pwosè defye pwosedi XNUMX ajans gouvènman yo te itilize paske, pami lòt bagay, yo pa t bay avi ke revèy azil la te sispann. Dapre lalwa ak règleman yo, aplikan an ka vin elijib pou resevwa yon otorizasyon travay dokiman apre 180 jou te pase apati dat aplikasyon li a. Sepandan, revèy sa yo ap sispann, epi aplikan an ap vin kalifye pou "pèmi travay” si li lakòz nenpòt reta nan ka li a. Règleman an bay direktiv tou de USCIS ak EOIR konsènan avi. Nouvo pwosedi yo fè bagay tankou bay avi ak senkronizasyon nan pwosedi ajans yo obligatwa. 
Non ka a se BH, et al. v. Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini, et al. Pou yon kopi konplè akò règleman an vizite lyen sa a. Mwen akeyi nouvo politik sa a. Mwen te reprezante plizyè aplikan azil ki te oblije aksepte la "premye dat disponib" anba ansyen politik la menm si yo pa t vrèman pare pou odyans endividyèl yo. Nouvo politik sa a pral asire ke gen kèk jistis, espesyalman pou youn nan klas imigran ki pi vilnerab yo. Tanpri fè kòmantè oswa imèl mwen si w gen nenpòt kesyon.