Tribinal Siprèm Kalifòni fè konnen imigran san papye yo ka rantre nan bawo Eta a

Kou Siprèm Kalifòni dirije jodi a sa imigran san papye pouvwa rantre nan la asosyasyon bawo leta a. Men, desizyon an limite anpil nan dimansyon epi li ka gen yon aplikasyon limite andeyò eta a. 

 

Sergio Garcia demand pou admisyon nan asosyasyon bawo a te ranpòte atansyon nasyonal la. Li te satisfè tout kritè kalifikasyon yo pou yo admèt, men pou estati li san papye. Depatman Jistis la te pibliye yon lèt ki te opoze ak admisyon li a, ke plizyè gwoup defans, tankou AILA, te depoze. zanmi brèf defann admisyon li. 
Rezònman prensipal la dèyè desizyon an se byenke 8 USC 1621 entèdi yon imigran san papye pou kenbe yon lisans pwofesyonèl, seksyon an pèmèt eta yo bay eksepsyon dapre pwòp règ pa yo. Tribinal la deside ke eksepsyon sa yo te pèmèt nan la Eta California depi lejislati a te pase pwòp li yo lwa refòm imigrasyon, ki te antre an vigè nan dat 1ye janvye 2014. 
Desizyon sa a ta dwe anonse epi swiv pa lòt eta yo. Nou pral tann pwòp desizyon Tribinal Siprèm nou an konsènan pwoblèm nan.