Egzansyon pou defòmasyon anba Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon

Mwen te reprezante plizyè moun, tou de devan Sèvis la ak tribinal imigrasyon, ki te inadmisib pou yon defòmasyon materyèl Anba a Lwa sou Imigrasyon ak Natiralizasyon (NAN YON). Pwoblèm tipik la enplike nan yon sitiyasyon kote yon moun t ap aplike pou yon viza vizitè, li di ke li marye lè li pa marye, epi kounye a ap aplike pou rezidans pèmanan baze sou yon petisyon maryaj. Pandan entèvyou pou ajisteman estati a, yo dekouvri defòmasyon an epi yo refize aplikasyon an oswa yo mete l ann tann pou pèmèt kliyan an aplike pou yon egzansyon. Nan kèk ka, yo menm mete kliyan an nan pwosedi retire apre aplikasyon an refize anba Seksyon 237(a)(1)(A) nan Lwa a.

Sa ki bon nan akizasyon sa yo, si ou te anvan Sèvis la, se ke ou ka aplike pou yon egzansyon nan rezon inadmisibilite dapre INA 212(i). Egzansyon an pèmèt Pwokirè Jeneral la anile rezon inadmisibilite a si retire etranje a ta mennen nan difikilte ekstrèm pou pitit sitwayen ameriken oswa mari oswa madanm etranje a. Nan ka yon VAWA aplikan an, imigran an ta kalifye pou egzansyon an si ranvwa a ta mennen nan difikilte pèsonèl.

Mwen te reprezante plizyè kliyan nan pwosedi ranvwa ki te plase la pou yon rezon oswa yon lòt. Gouvènman an pote chay pou pwouve detachable nan pwosedi pou retire elèv la. Chans imigran an reyisi nan toulède ka yo depann de disponiblite yon fanmi ki kalifye pou montre difikilte ak prèv ke Sèvis la genyen pou pwouve defòmasyon an. Mwen te toujou di moun, sa yo se ka trè konplike epi pèsonn pa ta dwe eseye aplike pou kont li (san yon avoka).

Tanpri fè m konnen si w gen nenpòt kesyon. Epitou, santi yo lib pou ajoute m 'sou Linkedin, Google+, twitter, oswa kite yon kòmantè lè l sèvi avèk fòm ki anba a.