Viktwa BIA pou moun ki viktim vyolans domestik

BIA te bay yon desizyon presedan ki deside ke viktim vyolans domestik Gwatemala yo kalifye pou Azil. Vizite http://www.justice.gov/eoir/vll/libindex.html.