Règ Konsèy Administrasyon an ke rezidan pèmanan kondisyonèl admèt nan POE pa elijib pou dispans 212(h)

Komisyon Apèl pou Imigrasyon an deside jodi a ke yon rezidan pèmanan kondisyonèl admèt kòm sa nan yon pò antre pa kalifye pou anilasyon anilasyon paske li te yon krim grav. Repondan an nan ka a se te yon sitwayen Kore di Nò ki te kondane pou de krim ki te enplike malè moral ak yon krim ki agrave. Yo te admèt li kòm yon rezidan kondisyonèl an 1991 epi yo te mete l nan pwosedi pou retire li an 2013. Li te aksepte demovabilite nan odyans li men li te aplike pou ajisteman nan estati ansanm ak yon dispans 212(h). Jij imigrasyon an deside ke li pa elijib pou ajisteman ak egzansyon an depi li te admèt Ozetazini epi kondane li pou yon krim ki grav. Nan konfime desizyon jij imigrasyon an, Komisyon Konsèy la deside ke rezidan kondisyonèl admèt nan yon pò antre se yon etranje admèt pou rezidans pèmanan. Komisyon Konsèy la deside ke piske kondanasyon an te nan 7 ane apre admisyon li, li pa t kalifye pou anilasyon anilasyon an. Klike sou isit la pou li desizyon an.