Onzyèm Awondisman refize dispans 212(h) Stand Alone

Onzyèm Awondisman an deside jodi a ke yon Repondan pa ka depoze yon egzansyon 212(h) poukont li san yon aplikasyon ki akonpaye pou aplikasyon ajisteman estati a. Rivas te aplike pou yon dispans inadmisibilite nunc pro tunc apre yo fin mete yo nan pwosedi pou retire elèv la. Li te aplike pou natiralizasyon, men aplikasyon li te refize paske li te gen de kondanasyon vòl nan Florid. Jij imigrasyon an te akòde aplikasyon pou egzansyon an epi Sèvis la te fè apèl. Komisyon Konsèy la te ranvèse desizyon jij imigrasyon an pou rezone ke revizyon legal tankou IIRIRA entèdi nunc pro tunc aplikasyon pou egzansyon. Onzyèm Awondisman an te konfime desizyon Komisyon Konsèy la sou menm rezon an. Tribinal la te deside tou ke Kongrè a te gen plizyè baz rasyonèl anile  nunc pro tunc waivers. Pou li desizyon an klike la.