Pa Kouri lwen Polisye!

Panse sou kouri lwen polisye yo? Si ou se yon imigran, ou ta dwe reflechi de fwa anvan ou fè sa. Onzyèm Awondisman an te dirije dènyèman ki agrave sove anba Lwa Florid 316.1935(4)(a) se yon krim ki grav pou rezon imigrasyon.

Repondan an te fè apèl kont desizyon Komisyon Konsèy la ki te konfime desizyon jij imigrasyon an ki te bay lòd pou yo ranvwaye l. Li te kondane pou agrave sove anba Lwa Florid 316.1935(4)(a) epi yo te kondane a senk ane prizon apre li te vyole pwobasyon li. Li te diskite, pami lòt bagay, ke li pa te yon krim ki agrave, paske lwa Florid la pa mande pou sèvi ak fòs pou fè li yon "krim vyolans". Ou ka sonje krim vyolans, pou rezon imigrasyon, yo analize anba 18 USC 16, ki defini tèm yo pou rezon imigrasyon. Seksyon 16(a) mande pou sèvi ak fòs, epi 16 (b) klase nenpòt krim ki gen yon chans pou yo sèvi ak fòs kòm yon "krim vyolans".

Tribinal la te rezone ke lwa a pa tonbe anba 16(a), men li te deside ke li tonbe anba 16(b) paske sèlman chans pou krimen an ta sove anba men anfòsman lalwa, ka mennen nan blesi nan lòt moun oswa pwopriyete yo. Tribinal la te ajoute ke dezespwa a nan moun ki sove ogmante kandida yo nan sèvi ak fòs. Kidonk, tribinal la deside ke yon kondanasyon dapre lwa a se yon krim ki agrave. Pou li desizyon an klike sou isit la.

Avèk respè mwen pa dakò ak tribinal la, paske lwa a li menm pa egzije itilizasyon fòs. Sa a pral louvri pòt pou ekspansyon definisyon an. Èske ou dako?