USCIS Afiche Mizajou Règleman L-1B sou Ajijman pou Feedback Piblik yo

WASHINGTON—Direktè Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) León Rodríguez te anonse jodi a lage yon mete ajou memorandòm politik sou klasifikasyon viza non imigran L-1B pou travayè ki gen konesans espesyalize. Memorandòm nan, ki klarifye pou ofisye USCIS ki jan moun ki fè petisyon L-1B yo ka demontre ke yon anplwaye gen konesans espesyalize, yo pral afiche sou entènèt pou yon peryòd 45 jou fidbak piblik. Memorandòm nan pral antre anvigè 31 out 2015. 

"Memorandum politik sa a, yon fwa li antre an vigè, pral ede konpayi Ozetazini yo pi byen itilize konpetans anplwaye ki gen talan sou mache mondyal la," te di Rodríguez. “Chanjman sa yo kenbe entegrite pwogram L-1B la pandan y ap rekonèt dinamik likid mond biznis 21yèm syèk la. Nou te koute enkyetid patnè nou yo pou nou devlope politik sa a epi n ap tann opinyon piblik la.”

Pibliye yon memorandòm final politik sou jijman L-1B se youn nan aksyon egzekitif sou imigrasyon ke Prezidan Obama te anonse an Novanm 2014. Divilgasyon memorandòm nan se yon pati nan efò Administrasyon an ap fè pou modènize, amelyore ak klarifye pwogram viza pou devlope ekonomi ameriken an ak kreye travay.

Memorandòm politik la konsolide gidans anvan yo epi li bay ofisye USCIS konsèy ki ajou nan ajije petisyon patwon k ap chèche transfere anplwaye Ozetazini. Anplwaye ki travay nan nenpòt endistri epi ki sèvi nan nenpòt kalite pozisyon yo ka klase kòm L-1B ki pa imigran, toutotan pozisyon ki dekri nan petisyon L-1B a mande konesans espesyalize. 

Ofisye yo fè jijman yo sou yon evalyasyon ka pa ka, ki baze sou totalite sikonstans yo ak yon preponderans nan prèv yo prezante yo.

Pou plis enfòmasyon sou règleman ak pwogram USCIS, vizite uscis.gov. Swiv nou sou Facebook (/uscis), Twitter (@uscis), YouTube (/uscis) ak blog USCIS la Beacon la.

Sous: uscis