Kisa Nominasyon Jij Garland vle di pou Lwa Imigrasyon?

Mwen kontan dèske Prezidan Obama te nonmen yon kandida pou Lakou Siprèm jodi a. Jij Garland se jij ansyen nan DC Circuit, dezyèm sikwi federal ki pi enpòtan nan nasyon an. Tribinal sa a tande ka trè enpòtan ki gen rapò ak aksyon egzekitif la. Tribinal la fèk tande dosye cherif Arpaio kont Administrasyon Obama a ki gen rapò ak aksyon egzekitif la. Opinyon Jij Garland lè li rive sou imigrasyon yo trè enpòtan depi Kou Siprèm nan pral deside plizyè gwo ka imigrasyon pandan manda sa a. Li pa gen anpil chans pou Jij Garland pral patisipe nan ka annatant yo, paske li ta ka pa jwenn konfime nenpòt ki lè byento.

Gade ak desizyon Jij la ki gen rapò ak imigrasyon ta ka yon endikatè nan desizyon posib li lè yo konfime nan Tribinal Siprèm lan. Jij Garland te yon manm panel an 2005 nan ka konteste diskresyon Pwokirè Jeneral la lè li te bay oswa refize bay yon dispans pou sètifika travay. Jij yo nan ka sa a bò kote Pwokirè Jeneral la ki pèmèt li pran desizyon sa yo. Tribinal Distrik la te refize ka a sou baz jiridiksyon paske li pa t gen jiridiksyon pou revize desizyon diskresyonè Pwokirè Jeneral la. Pou li opinyon an swiv sa a lyen.

Jij Garland te reprezante gouvènman an tou nan yon 1980 ka defye pouvwa gouvènman an pou revoke depa difere pou sitwayen Iranyen yo. Ka a te soulve plizyè pwen lalwa ki gen ladan vyolasyon jistis. Tribinal la refize defi pleyan an. Ka sa a, sepandan, ta ka pa indicatif, paske Jij la te yon asistan Avoka Ameriken, epi li pa ta ka indicative de opinyon li nan lavni sou Tribinal Siprèm lan.

Nominasyon Jij Garland se yon etap trè enpòtan. Kou Siprèm nan pral definitivman fè fas ak plizyè ka imigrasyon nan lavni. Dosye Jij Garland a ta ka enkonklizyon lè li rive nan pwoblèm nan, men konfimasyon li pral pran swen nan anpil nan konsekans yo posib nan yon desizyon 4-4 pa tribinal la. Mwen pral mete ajou pòs sa a byento.