Aksyon Difere pou Imigran ki pa otorize ki se paran

avril 2016

Nan mwa novanm 2014, administrasyon Obama a te anonse pwogram Aksyon Difere pou Paran Ameriken ak Rezidan Pèmanan Legal yo (DAPA), ki ta pwoteje kont depòtasyon epi bay otorizasyon travay jiska 3.6 milyon imigran ki pa otorize, dapre estimasyon MPI yo. Imigran san otorizasyon ki se paran sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan legal (LPR) ta kalifye pou aksyon difere pou twazan si yo ranpli sèten lòt kondisyon.

An Avril 2016, Tribinal Siprèm lan sipoze tande agiman nan apèl administrasyon an nan yon òdonans tribinal pi ba ki bloke aplikasyon DAPA ak yon ekspansyon ki gen rapò ak pwogram Aksyon Difere pou Arive Timoun (DACA) ki egziste deja. Desizyon jij yo nan ka a, ki te kòmanse lè Texas ak 25 lòt eta te defye otorite prezidan an pou kreye pwogram DAPA a ak elaji DACA a, espere nan mwa jen 2016. Si gwo tribinal la pèmèt DAPA ale pi devan, pwogram nan gen potansyèl la. pou amelyore revni ak nivo vi pou anpil fanmi imigran san otorizasyon atravè pwoteksyon kont depòtasyon ak kalifikasyon pou otorizasyon travay. 

Enfografi sa a, ki baze sou rezilta nan yon MPI-Urban Institute rapò, montre done kle sou popilasyon yo ki ta afekte pa DAPA. Rapò a te jwenn ke plis pase 10 milyon moun ap viv nan kay ki gen omwen yon adilt ki kapab elijib pou DAPA, e ke otorizasyon travay pou moun ki elijib pou DAPA kapab mennen nan pwogrè enpòtan nan revni—10 pousan pou chak fanmi, an mwayèn—ak rediksyon nan povrete pou imigran sa yo ak fanmi yo. 

Sous: Migrasyon Policy Ins