Kisa pou w fè si peyi w enkli nan Dekrè Egzekitif imigrasyon an?

Kòm anpil nan nou tande, gen anpil konfizyon konsènan Dekrè Egzekitif Mesye Trump konsènan imigrasyon. Gen plizyè prekosyon ke ou bezwen pran, epi yo depann de si ou nan peyi Etazini oswa andeyò peyi a epi si peyi ou a kouvri. 

Si ou se yon nasyonal nan sèt peyi yo, tanpri fè atansyon. Dapre nou konnen, moun ki gen viza ki pa imigran ki soti nan sèt peyi sa yo pa gen dwa monte nan avyon ki te dirije Etazini. Si ou se youn nan moun sa yo, tanpri kontakte yon avoka imigrasyon.

Si w se yon rezidan pèmanan legal epi w pa gen dwa monte nan yon avyon, tanpri kontakte yon avoka imigrasyon ASAP. Entèdiksyon sa a se enkonstitisyonèl. Manm fanmi w Ozetazini ta dwe kontakte reprezantan Kongrè a nan eta w la pou w jwenn èd. 

Si w rive nan peyi Etazini epi yo arete w oswa kesyone w, pa di anyen epi refize siyen okenn dokiman, sitou fòm I-407. Fòm sa a di w ap abandone rezidans ou Ozetazini. 

Si w se yon rezidan pèmanan legal epi yo arete w, mande yon odyans devan yon jij imigrasyon. SA A SE KRISYAL. 

Nou se li pou ede si ou fè fas a nenpòt difikilte.