NOUVO DESIZYON SIRCUIT ANVIZE DESIZYON BIA SOU KONDANKSYON DROG

NOUVO DESIZYON SIRCUIT ANVIZE DESIZYON BIA SOU KONDANKSYON DROG

Lannie Gordon ("Gordon") se yon sitwayen Guayana ak yon rezidan pèmanan legal Ozetazini depi 1985. Nan dat 23 oktòb 2014, Gordon te plede koupab pou de akizasyon pou vann oswa livrezon Cannabis. Nan dat 22 janvye 2015, Gordon te kondane pou dezan pwobasyon Eta a. Apre sa, Depatman Sekirite Enteryè te sèvi ak Gordon yon Avi pou parèt nan pwosedi pou retire elèv la. Jij imigrasyon an te jwenn Gordon detachable paske kondanasyon Gordon te konstitye trafik ilegal dapre Lwa Laflorid. Gordon Lè sa a, fè apèl a la Komisyon Apèl pou Imigrasyon ("The Board"), ki te rejte ka a epi ki te pran pati ak jij imigrasyon an. Komisyon Konsèy la te itilize apwòch kategorik modifye a pou pran desizyon yo epi li te dakò ak jij imigrasyon an paske kondanasyon pou vann oswa livrezon Cannabis pou 'konsiderasyon lajan' kalifye kòm kondanasyon trafik ilegal.

Gordon te fè apèl devan Tribinal Apèl Etazini pou Onzyèm Awondisman an e li te diskite ke la Komisyon Konsèy mal aplike apwòch kategorik modifye a epi yo pa ka, Se poutèt sa, jwenn li detachable kòm yon krim ki agrave. Pou itilize apwòch kategorik modifye a, Tribinal la dwe premye deside si kondanasyon an divizib pou li sijè a apwòch kategorik modifye a. Yon lwa divizib lè li bay lis yon kantite eleman altènatif ki efektivman kreye diferan krim. Pou egzanp, nan US kont Howard, 742 F.3d 1334, 1346 (11th Cir. 2014), lwa an kesyon an te deklare ke yon moun pa ka vann, fabrike, oswa delivre, oswa posede ak entansyon pou vann, fabrike, oswa delivre, yon sibstans kontwole. Lwa sa a defini sis altènatif: vann, livrezon, fabrike, posesyon ak entansyon pou vann, posesyon ak entansyon pou delivre, ak posesyon ak entansyon pou fabrike.

Apre sa, yon apwòch kategorik modifye aplike nan lwa ki divize an krim altènatif epi Tribinal la ka konsilte yon klas limite nan dokiman, tankou akizasyon ak enstriksyon jiri, pou detèmine ki altènatif ki te fòme baz kondanasyon anvan akize a. Apre sa, Tribinal la konpare eleman krim eta kondanasyon ak eleman lwa federal jenerik la.