Kat altènatif DACA ou ka pa konnen!!

Dat limit pou pwolonje Aksyon Difere pou Arive Timoun yo (DACA) ap apwoche rapidman. Sanble gen sipò toulede pati pou renouvle pwogram nan, e petèt fè li pèmanan. Malgre sipò sa a, benefisyè DACA ki merite anpil yo bloke nan diskisyon politik la. Mwen rankontre ak benefisyè DACA yo souvan, e sa te fè m reflechi sou diferan opsyon yo ta ka genyen. Mwen pral diskite sou 4 nan yo jodi a.

Ki kèk nan altènativ yo nan DACA?

Pandan reyinyon mwen yo ak benefisyè DACA yo, mwen dekouvri ke yo ta ka elijib pou sekou, sa yo pa t konnen. Isit la yo se twa nan fòm ki pi komen nan sekou

Ajisteman estati (Kat vèt)

Anpil moun k ap resevwa Aksyon Difere te abandone espwa lè y ap aplike pou rezidans pèmanan, petèt paske yo te vin Ozetazini sa gen anpil tan, san yo pa enspeksyon. Sepandan, gen plizyè pwogram ki te pase nan de dènye deseni yo ki ta ka simonte fòm sa a inadmisibilite. Pa egzanp, yon moun k ap resevwa DACA ka elijib pou sekou dapre INA 245(i), ki pèmèt li ajiste sitiyasyon an menmsi yo te antre san yo pa enspeksyon. Gen kèk tou kwè ke menm si ou marye ak yon sitwayen ameriken, yo bezwen yo nan sitiyasyon, ki pa kòrèk. Ou ta dwe rele yon avoka pou diskite sou opsyon ou yo anvan ou aplike pou ajisteman estati a.

Azil afimatif oswa defansiv

Gen kèk moun k ap resevwa Aksyon Difere ka elijib pou azil afimatif oswa defansiv. Menmsi benefisyè sa yo te Ozetazini pou plis pase yon ane, yo ka elijib akòz yon sikonstans pèsonèl oswa yon chanjman resan nan peyi sitwayènte yo. Pa egzanp, yon dènye chanjman nan klima politik nan peyi sitwayènte a, ki mete lavi yon moun an danje, ka pèmèt ou aplike pou azil. Ou ka anmezi pou aplike pou azil ak la Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini oswa devan yon jij imigrasyon nan pwosedi pou retire elèv la.

Anilasyon anilasyon pou rezidan ki pa pèmanan

Opsyon sa a se yon ti kras difisil. Yon benefisyè Aksyon Difere pou Arive Timoun (DACA) ap gen pou aplike pou fòm sekou sa a nan tribinal imigrasyon. Nan lòt mo, yo dwe nan pwosedi pou retire elèv yo. Sa a ta ka akonpli si la reveur te deja nan pwosedi pou retire elèv la, oswa atravè rapò volontè yo dwe mete nan pwosedi pou retire elèv la. Fòm soulajman sa a anile a reveurretire li si li montre ke retire li ta mennen nan "difikilte ekstrèm ak etranj” bay fanmi ki kalifye li yo.

Gen kèk benefisyè DACA ki vin mari, madanm, ak paran. Fòm soulajman sa a ta ka posib si w se yon paran, yon mari oswa madanm yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan pèmanan legal.

Petisyon pwòp tèt ou anba Lwa sou Vyolans kont Fi (VAWA)

Sa a se youn nan fòm pi renmen mwen nan soulajman. Fòm sekou sa a pèmèt mari, madanm, paran, oswa pitit yon sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan legal pou fè yon petisyon pwòp tèt li pou sekou. Ou ka aplike pou sekou yon sitwayen oswa rezidan pèmanan legal te bat ou oswa abize w. Plizyè fòm abi, tankou abi fizik, emosyonèl, ekonomik oswa imigrasyon, ta ka kalifye ou pou sekou. Yo ka anile antre san enspeksyon si w kalifye kòm yon mari oswa madanm ki maltrete.

Ou ka aplike tou pou sekou nan tribinal imigrasyon lè w aplike pou Anilasyon anilasyon dapre règ espesyal VAWA a.

Pa kite politisyen detèmine avni w. Rele nou, oswa itilize fòm ki anba a, pou diskite sou opsyon ou yo.