Desizyon DACA bay Administrasyon an yon lòt kou

Byen ta yè swa, yon jij federal nan Distri Nò a te fè yon lòt pèt pou Administrasyon an. Fwa sa a se te Aksyon difere pou arive timoun (DACA). Plizyè antite, ki te dirije pa Inivèsite Kalifòni, te lajistis Administrasyon an poutèt desizyon li te pran pou anile lòd 2012 Administrasyon Obama te etabli pwogram nan. Mwen pral diskite sou jij la DACA desizyon an detay nan pòs sa a.

Ki moun ki Pleyan yo nan ka sa a?

Ka a te depoze yon ti tan apre desizyon resesyon Administrasyon an te anonse nan mwa septanm nan. Yo te dirije pa Janet Napolitano, Prezidan Inivèsite Kalifòni, ak ansyen chèf Depatman Sekirite Nasyonal. Te gen plizyè pwosè, ki te konsolide. Yo te ranpli pa moun, antite, ak Eta, ki te gen kanpe pou yo rele nan tribinal sou desizyon an.

Ki pwoblèm pwosè a te enplike?

Pleyan yo te diskite ke desizyon resesyon an te vyole Lwa sou Pwosedi Administratif (APA), paske li pa t respekte règ règ yo. Pleyan yo te diskite tou ke desizyon an te vyole Clause Pwosesis Ekitab nan Senkyèm Amannman an. Anfen, yo te diskite ke desizyon an te vyole Klaz Pwoteksyon Egal la ak estoppel ekitab. Yo te antre lòd la konsènan mosyon pa pati yo. Gouvènman an te deplase pou rejte ka a epi Pleyan yo te deplase pou enjonksyon preliminè. Mwen ankouraje tout moun pou li desizyon Jij Alsup pran pou yon bon revizyon sou istwa aksyon difere.

Ki sa Jij la te regle?

Desizyon an se te yon smackdown nan desizyon Administrasyon an. Li te klè ke jij la te fache pa mouvman Administrasyon an nan ka a. Pa egzanp, jij la mete aksan sou lefèt ke Gouvènman an pa depoze Dosye Administratif la e li te pran yon apèl entèrlokutwa pou sispann pwodiksyon sa yo. Jij la te fè kòmantè ke li ta bay menm desizyon an e li t ap tann jiskaske desizyon enstantane la te antre anvan pwodiksyon an.

Se te Desizyon an Anile DACA Diskresyonè?

Jij la deside ke Ajans pa t pran desizyon pou l anile a, esepte revizyon federal la. Li te rezone ke nan memorandòm Resesyon an, Sekretè Enterimè a te fè kòmantè ke desizyon an te fè fas ak entèpretasyon Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an, e konsa pa t 'yon desizyon diskresyonè. Li plis rezone ke lefèt ke Gouvènman an mande DACA benefisyè yo pou aplike, epi ankouraje yo, retire li nan tèren diskresyonè a, epi fè li yon kesyon lwa revize.

Èske INA te pèmèt revizyon?

Jij la te deside ke INA te pèmèt revizyon paske desizyon an pa te enplike imigran ki nan pwosedi ranvwa. Lwa a entèdi revizyon jidisyè desizyon sa yo, ki jij la deside pa patisipe nan ka sa a.

Èske Pleyan an te gen kanpe?

Jij Alsup deside ke pi fò nan Pleyan yo te gen kanpe pou yo rele nan tribinal sou pwoblèm yo.

Poukisa Jij Alsup te bay Enjonksyon an?

Jij Alsup te akòde enjonksyon an pou plizyè rezon. Premyèman, jij la deside ke desizyon an anile te baze sou rezònman legal defo. Jij la te di ke rezon prensipal dèyè resesyon an se lefèt ke li te swadizan ilegal. Tribinal la te deside pwòp detèminasyon Sèvis la, tankou sa ki te fèt an 2014 la, te klèman deside ke DACA se te yon pwogram legal.

Dezyèmman, jij la deside ke ajans lan ta dwe bay enstriksyon ajije li yo bay yon revizyon konplè pou DACA aplikasyon yo. Rezònman sa a te soti nan agiman Sèvis la fè konnen aplikasyon DACA yo pa te bay yon revizyon jijman apwopriye.

Twazyèmman, jij la te rejte agiman Administrasyon an ke pwogram nan te ilegal. Jij la te mete aksan sou lefèt ke Pwokirè Jeneral la, nan anilasyon DACA, te mansyone desizyon DAPA senkyèm sikwi a te di ke DACA te ilegal. Jij la te distenge de pwogram yo paske DAPA e li te deklare ke desizyon 2014 Sèvis la sou legalite montre klèman ke pwogram nan te legal.

Anfen, jij la te rejte agiman Sèvis la ke desizyon an te gen rapò ak jesyon litij te abitrè, kaprisyeuz, ak yon abi diskresyon. Rezònman prensipal la se lefèt ke Sekretè Enterimè a pa fè okenn analiz konsènan legalite DACA e li te fini pwogram nan yon jou apre desizyon Pwokirè Jeneral la. Se konsa, depi desizyon resesyon an te toudenkou epi san okenn baz legal, li te abitrè.

Ki sa ki la DACA Dirijan vle di?

Lòd la mande Sèvis la epi li bay lòd pou l kontinye pwogram nan pi lwen pase dat limit 8 mas 2018 la paske Pleyan yo te montre yo pral soufri ireparab. Desizyon jij la aplike nan tout peyi a. Sa vle di san yon apèl, Gouvènman an dwe kontinye aksepte aplikasyon pou renouvèlman DACA. Administrasyon an te di ke li pral fè apèl kont desizyon an.

Mwen genyen DACA, Kisa mwen ta dwe fè?

Si ou se yon aktyèl DACA benefisyè oswa aplikan, ou dwe konsilte avèk yon avoka imigrasyon ASAP. Ou ta dwe tcheke tou sa a sot pase yo konsènan DACA altènativ yo. Rele nou nan 1-888-963-7326 pou diskite sou opsyon ou yo.