Nòt Ka: Jennings v. Rodriguez

Yè, kominote legal la, ak defansè imigrasyon espesyalman, te choke pa desizyon Tribinal Siprèm lan nan Jennings kont Rodriguez. Tribinal Siprèm lan deside ke etranje ki rive yo pa gen dwa pou odyans kosyon peryodik pou evalye kondisyon yo nan detansyon yo. Mwen pral rezime opinyon pluralite a nan pòs sa a. Desizyon an pa move jan li sanble. Pwoblèm lan pa t desizyon an, se nan lwa yo ki enkonstitisyonèl.

Facts: Mesye Rodriguez se yon rezidan pèmanan legal depi lontan. Li te kondane pou posesyon dwòg ak joyriding. Yo te mete l nan pwosedi pou retire li epi yo te refize yon kosyon paske li te yon etranje ki te rive. Yon etranje ki rive se yon aplikan pou admisyon Ozetazini. Kongrè a, nan bon konprann enfini li, deside ke moun sa yo pa ka resevwa yon kosyon. Apre sa, li te genyen ka retire li an. Sepandan, anvan sa te rive, li te depoze yon aplikasyon pou habeas corpus, defye detansyon pwolonje li. Tribinal Distri ak Awondisman yo te akòde aplikasyon li pou òdonans lan epi gouvènman an te fè apèl.

Desizyon an: Tribinal Siprèm lan pa t rive nan kesyon de baz konstitisyonalite nan ka a paske nevyèm sikwi a pa t rive. Nan yon bref, tribinal la pa t 'kapab rive nan pati sa a nan lwa a paske tribinal ki pi ba a pa t '. Jij Alito, nan yon desizyon mwen pa dakò, te deside ke doktrin evite konstitisyonèl la pa sipòte entèpretasyon Nevyèm Awondisman an sou lwa ki enplike yo. Doktrin nan mande jij yo pou yo pa deside sou konstitisyonalite yon lwa si ka a ka rezoud baze sou lòt rezon. Nevyèm Awondisman te aplike doktrin nan lè li te li yon limit 6 mwa sou prizon lè l sèvi avèk presedan Tribinal Siprèm. Tribinal la pa rive nan kesyon konstitisyonèl la. Jij Alito pa t dakò, li deside presedan tribinal ki pi ba a te site a pa t sipòte limit 6 mwa a, e mwen dakò.

Lwa ki nan men yo pa t gen yon limit tanporèl sou detansyon; sepandan, mwen toujou kwè ke yo pa konstitisyonèl. Nevyèm Awondisman an ta dwe rive jwenn kesyon sa a epi deside ke lwa detansyon obligatwa yo te an reyalite enkonstitisyonèl. Mwen kwè ke lwa sa yo vyole kloz jistis la, epi yo ta dwe anile.

Mwen tann desizyon Nevyèm Awondisman an nan ka sa a. Sepandan, Jij Alito allusion ke klas ki te itilize nan ka a ka pa kenbe ankò. Nan yon nòt bò, mwen kwè ke sa a se te yon trè move desizyon yo pran Kou Siprèm nan, ak gouvènman an te konnen sa a epi li te fè apèl kont li. Mwen pa panse ke Kou Siprèm nan gen jiridiksyon sou ka a. Mwen ta pito wè yon defi nan yon desizyon retire devan Tribinal la.

Kòm mwen toujou di, si ou se yon rezidan pèmanan legal oswa yon sitwayen ki pa ameriken nan peyi Etazini, tanpri pa komèt okenn krim. Si ou fè sa, anboche yon avoka tankou Ahmad Yakzan, ki moun ki te fè fas ak pwoblèm sa yo sou yon baz regilye.

Avoka kriminèl yo ta dwe tou vizite sa a lyen. Ka a se Jennings kont Rodriguez, epi ou ka telechaje li isit la.