Sesyon kont Dimaya: Soulajman an dènye

Jodi a, Tribinal Siprèm lan te deside Sesyon kont Dimaya, ke lwa sou krim vyolans ki pèmèt retire krim ki agrave enkonstitisyonèl. Sa a pral gen gwo konsekans pou moun ki kounye a nan pwosedi remosyon pou "krim vyolans" ak moun ki gen òdonans pou retire elèv pou krim sa yo.

Ki sa ki se yon Krim Vyolans ki agrave?

Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite gen ladan l yon lis krim ki fè yon imigran depòte soti Ozetazini. Krim sa yo enkli sa yo rele "krim ki agrave" ki enkli nan INA § 101(a)(43) epi enkli "krim vyolans". Krim sa yo pa defini nan INA men yo defini anba 18 USC § 16. Definisyon an gen ladan de fraz §16(a) ak §16(b). 16(a) defini yon krim vyolans kòm yon krim ki gen ladan yon eleman nan itilizasyon oswa tantativ itilizasyon fòs. 16(b) defini krim nan kòm yon krim ki enplike yon gwo risk pou sèvi ak fòs pou moun oswa pwopriyete.

Èske Lwa a Konstitisyonèl?

Tribinal Siprèm lan te deside deja, nan Johnson v. Etazini Etazini, ke menm definisyon an dapre Lwa sou Kriminèl Karyè ame (ACCA) te vag e konsa enkonstitisyonèl. Sa vle di ke definisyon an te vyole Pwosesis Pwosesis Senkyèm Amannman an, ki te anpeche yon moun libète san li pa gen yon pwosè lalwa. Tribinal la deside ke dispozisyon ka a nan ka Johnsons la te rezoud pwoblèm nan si wi ou non definisyon an nan INA a te vag enkonstitisyonèl. Tribinal la deside ke definisyon an nan premye kloz la te kreye ensètitid konsènan risk pou mal ki enplike nan lwa kondanasyon an. Tribinal la te deside ke ensètitid sa a ak vag te mennen nan enprevizib ak abitrè nan desizyon tribinal yo. Sa a te mennen Tribinal la deside ke premye kloz la te vag enkonstitisyonèl.

Tribinal la te ajoute ke dezyèm seksyon an tou soufri nan menm vag la fè li tou enkonstitisyonèl.

Kijan sa ka afekte ka w la?

Definisyon sa a gen gwo konsekans sou ka ki annatant devan tribinal imigrasyon nan peyi a, ak ka ki deja deside. Pa egzanp, yon moun ki te deja òdone retire li pou yon atak agrave nan Florid kapab depoze yon Mosyon pou Relouvri ka li devan tribinal imigrasyon ki te bay lòd pou yo retire li. Mosyon sa a t ap relouvri ka a nan tribinal imigrasyon epi l ta mennen nan yon nouvo jijman, ak posiblite pou mete fen nan ka ranvwa a. Rezilta sa a pral pèmèt imigran an rete Ozetazini e posib kenbe estati legal li nan peyi Etazini.

Kisa w ta dwe fè si w gen yon lòd pou retire w akoz yon “krim vyolans”?

Ou ta dwe kontakte yon avoka imigrasyon pi vit posib pou diskite sou opsyon ou yo. Ap tann pou ranpli a Mosyon pou relouvri ka afekte seryezman chans ou genyen pou w relouvri dosye w la devan tribinal imigrasyon an oswa Komisyon Apèl pou Imigrasyon an.

Rele nou jodi a nan 1-888-963-7326 pou planifye yon sesyon estrateji pou diskite sou opsyon ou yo.