Pa gen Dat-Pa gen Tan-Pa Ale: Nòt Ka Pereira v

Nan yon desizyon ki ta dwe ede imigran atravè peyi a, Tribinal Siprèm lan te deside ke yon Avi pou Pwoteksyon ki defektye ki manke tan ak kote pwosedi yo pa ka itilize pou sispann akimile tan an pou rezon Anilasyon Anilasyon. Desizyon sa a, Pereira v. Sessions, ta dwe mennen nan soulajman pou anpil imigran, enkli moun mwen reprezante yo, e li ta dwe ede anpil imigran rete Ozetazini.

Sispann règ tan

Anpil nan nou ka mande ki sa règ Tan Stop la vle di. Rezidan ki pa pèmanan yo ka aplike pou Anilasyon anlèvman si yo ranpli plizyè kondisyon, tankou prezan fizik pou dis (10) ane Ozetazini. Gen kèk konduit ki ka sispann revèy la kouri, tankou inisyasyon pwosedi pou retire elèv la pa sèvis yon Avi pou parèt. Anjeneral Avi pou Konèt sa a kòmanse pwosedi pou retire elèv la, men li ka pa gen ladan l yon lè ak yon kote premye odyans lan. An reyalite, gouvènman an gendwa pran plizyè ane pou l pwograme premye odyans lan apre sèvis Avi pou Konèt la, ki vle di imigran an ka demenaje epi li ka pèdi plizyè ane prezans fizik ki ka konte nan peryòd tan pou Anilasyon anilasyon an.

Pwoblèm devan Tribinal la

Pwoblèm ki te devan tribinal la se si yon Avi pou Konèt ki pa gen ladann lè ak kote premye odyans lan te ase pou sispann tan an pou ka Anilasyon Anilasyon yo.

ak fè

Periera se yon natif natal nan Brezil. Depatman Sekirite Teritwa a te pibliye yon Avi pou parèt ki pa t deziyen yon lè ak yon kote pou yon odyans pou retire elèv la an 2006 apre li te sispann pou yon DUI. An 2007, tribinal imigrasyon an te voye yon avi odyans ba li pa lapòs, li pa t resevwa e jij imigrasyon an te bay lòd pou yo retire li an absan.

Nan 2013, li te arete ankò ak li pwosedi pou retire elèv la te reouvri paske li pa t resevwa avi inisyal odyans lan. Li te aplike pou Anilasyon Anilasyon e yo te refize aplikasyon li paske li pa t satisfè egzijans prezans fizik la paske yo te resevwa l avèk Avi pou parèt anvan l te Ozetazini pou 10 zan. Li te diskite ke Avi pou Aparisyon an pa te deklanche règ tan sispann paske li pa te genyen lè ak kote pou premye odyans li a. Jij imigrasyon an te refize aplikasyon li epi Komisyon Konsèy Apèl Imigrasyon an te dakò. Premye kous la kenbe.

Holding Tribinal Siprèm lan nan Pereira

Desizyon Tribinal Siprèm lan, ki te ekri pa Jij Sotomayor, te deside ke yon Avi pou parèt ki pa deziyen yon lè ak yon kote pou retire li pa t satisfè egzijans yo anba 8 USC 1229(a) epi kidonk pa deklanche règ tan sispann. Nan pran desizyon an, Jij Sotomayor te rezone ke langaj klè nan 1229(a) di ke Avi a parèt dwe deziyen yon lè ak yon kote pou premye a. retire li tande. Piske Avi Inisyal Pereira pou Prezante a pa t ', Gouvènman an pa t respekte lwa a epi Avi a te defektye, epi kòm sa a pa te deklanche règ tan an sispann pou rezon Anilasyon Anilasyon. Sa a, Tribinal la deside ke Pereira te kalifye pou sekou retire li.

Kisa w ta dwe fè si yo te refize w anilasyon anilasyon dapre Règ Sispansyon tan pou yon avi ki defektye parèt?

Ou ta dwe kontakte yon avoka imigrasyon, tankou yon avoka Ahmad Yakzan, pi vit posib pou ranpli yon Mosyon pou relouvri Retire Pwosedi ak tribinal imigrasyon ki gen jiridiksyon administratif sou ka w la. Anjeneral sa a se tribinal imigrasyon ki pi pre kote w ap viv la. Sa a Mosyon pou relouvri ta ede w reouvri ka a epi aplike pou Anilasyon Anilasyon si w toujou elijib.

Kontakte nou nan 1-888-963-7326 oswa itilize fòm kontak ki anba a pou pran yon plan pou yon sesyon estrateji ak Avoka Ahmad Yakzan.