Desizyon Sesyon sou Vyolans Domestik se inimen epi yo ta dwe ranvèse

 

Pwokirè Jeneral Jeff Sessions fèk bay yon gwo souflèt azil politik moun k ap chèche moun Ozetazini. Jodi a, li ranvèse desizyon presedan Konsèy la nan Zafè ARCG, 26 I&N Desanm 338 (BIA 2014), ki pèmèt viktim vyolans domestik kalifye pou azil. Nan yon ka ki te litige pou plis pase yon deseni, Komisyon Konsèy la te rive pran desizyon fondamantal sa a chanje lavi yo nan anpil viktim vyolans domestik.

 

Definisyon azil

Azil se pwosesis kote moun ki pè pèsekisyon nan peyi natif natal yo ka aplike pou pwoteksyon. Lwa ki gouvène pwosesis sa a se Konvansyon Refijye ak plizyè lòt konvansyon Etazini fè pati. Pou kalifye pou azil, yon aplikan dwe kalifye kòm yon refijye lè li montre ke li te fè eksperyans pèsekisyon sot pase yo oswa li pral fè fas a pèsekisyon nan lavni si yo ta retounen nan peyi yo.

Yon aplikan pou azil dwe montre ke li ta kalifye pou azil anba sis rezon:

  • Ras
  • Relijyon
  • Nasyonalite
  • Opinyon politik
  • Manm nan yon gwoup sosyal patikilye
  • Pwoteksyon anba Konvansyon Torture

Yon aplikan ka pwouve kalifikasyon si gouvènman an te pèsekite l, oswa si yon pati prive, gouvènman an nan peyi a pa t kapab oswa pa t vle pwoteje l kont pèsekisyon. Pèsekisyon an ta dwe gen rapò ak youn nan sis rezon ki anwo yo.

Ki sa ki se yon gwoup sosyal patikilye?

Yon gwoup sosyal patikilye se yon gwoup moun ki te pèsekite deja, ki distenk ak suks, ak sosyalman rekonèt. Si manm gwoup sosyal patikilye yo te deja pèsekite, lè sa a yon aplikan ka kalifye pou azil.

Èske sesyon yo ka fè sa?

Anba 8 CFR 1003.1(h)(1), Sesyon yo ka dirije Komisyon Konsèy la pou refere ka yo ba li.

Desizyon Sesyon yo se yon Depa ak lwa Etabli

Kòm mansyone pi wo a, BIA a, nan Zafè ARCG, 26 I&N Dec. 338 (BIA 2014), te deside ke yon Gwatemala viktim vyolans domestik kalifye pou azil paske gouvènman Gwatemala a pa t ase pwoteje li. Sessions te fè bagay sa yo nan desizyon l 'nan Zafè AB-, 27 I&N Desanm 316 (BOA 2018):

  • Li limite sijè ki abòde elijiblite a lè li ogmante chay prèv yo sou aplikan yo
  • Li sanble pèmèt yon jij imigrasyon pou jije aplikasyon an pou azil la anvan lè li rejte li si aplikasyon an gen defo nan nenpòt fason, sa ki se yon vyolasyon dwa pwosedi jis.
  • Li te tou redefini pèsekisyon nan ka vyolans domestik, lè li sanble retire enkapasite gouvènman an pou pwoteje kont rezon ki pèmèt azil la.
  • Li te ranvèse desizyon pòv aplikan an prèske kat ane apre Komisyon Konsèy la te akòde aplikasyon li

Desizyon an pral afekte plizyè milye aplikan pou vyolans domestik

Desizyon sa a pral gen gwo efè sou plizyè milye moun k ap aplike azil atravè peyi a. Pwoblèm ak desizyon sa a se ke li kontredi lwa entènasyonal.

Youn nan rezon ki fè mwen sipoze desizyon sa a te ekri pa Pwokirè Jeneral la se anpeche aplikasyon azil Ozetazini pou elimine reta nan sistèm nan. Sepandan, fè sa nan depans lan nan youn nan popilasyon ki pi vilnerab nan peyi a se tou senpleman iniman.

Anplis de sa, desizyon an kontredi lwa entènasyonal. Lwa azil se yon kreyati lwa entènasyonal ak konvansyon. Plizyè peyi avanse, tankou Kanada, te pèmèt sivivan vyolans domestik aplike pou azil politik baze sou vyolans domestik se yon baz rekonèt pou azil. Mwen sèten AILA pral konteste desizyon enjis sa a.

Kontakte nou nan 1-888-963-7326 pou planifye yon sesyon estrateji ak Avoka Ahmad Yakzan.