Konstriksyon kòm yon eksepsyon nan ba pèsekitè a

Jounal Komisyon Apèl pou Imigrasyon te deside dènyèman ke kontrent ka yon eksepsyon nan ba a pèsekitè nan inadmisibilite. Desizyon sa a ka ede anpil moun azil politik aplikan ki te deja refize azil pou wòl yo nan fòs lame etranje yo.

Ki sa ki se Bar la pèsekitè?

Yo jwenn entèdiksyon pèsekitè a nan INA Seksyon 101(a)(42), ki egzante nenpòt moun pou satisfè definisyon refijye a si yo te patisipe nan pèsekisyon lòt moun akoz yon teren ki pwoteje. Menm langaj sa a anpeche imigran yo etabli elijiblite pou lòt sekou anba Konvansyon tòti a.

Zafè Daniel Girmai NEGUSIE

Nan ka sa a, a Komisyon Apèl pou Imigrasyon deja te deklare ke Negusie pa t kalifye pou azil akòz wòl li nan pèsekite Pwotestan nan Eritrea. Negusie te aplike pou azil apre li te rive Ozetazini an 2004. Yo te mete l nan fòs militè Eritreyen an. Li te nan prizon pou 2 zan paske li te refize patisipe nan pèsekisyon an. Sèvis la te bay yon Avi pou yo parèt epi Jij Imigrasyon an te refize aplikasyon li poutèt bar pèsekitè a. La Komisyon Konsèy ak Senkyèm Awondisman afime.

Li te fè apèl devan Tribinal Siprèm lan, ki te deside ke desizyon respektif yo te inègza paske yo te echwe pou yo rekonèt eksepsyon nan kontrent nan ba pèsekisyon an.

Lè yo fin mete prizon an, Komisyon Konsèy la deside ke lwa a rekonèt yon eksepsyon pou kontrent nan ba pèsekitè a. Komisyon Konsèy la te rive nan konklizyon sa a apre yo fin fè yon sondaj sou obligasyon trete Etazini yo ak istwa Konvansyon Refijye yo. Komisyon Konsèy la te rezone ke papye Nuremberg yo te rekonèt yon defans pou krim lagè, ke li te rele "eksepsyon nan fòs", ki te pèmèt akize kriminèl lagè diskite ke yo te anba kontrent lè yo te komèt krim.

Kijan yon aplikan ta prouve kontrent?

Jounal Komisyon Konsèy te repete nan desizyon li te fè konnen eksepsyon pou kontrent anba desizyon an trè limite nan dimansyon. La Komisyon Konsèy te deside ke yon moun k ap chèche pwofite de eksepsyon kont presyon sa a dwe pwouve:

  1. Moun nan dwe aji anba menas lanmò oswa blesi kòporèl grav
  2. Rezonabman kwè ke menas sa yo te reyèl e ki kapab fèt
  3. Pa te gen okenn opòtinite rezonab yo sove
  4. Li pa ta dwe mete tèt li nan yon sitiyasyon kote li ta oblije aji
  5. Li te konnen mal ke li te fè a pa t pi gran pase mal li ta fè eksperyans

Jounal Komisyon Konsèy mete aksan sou lefèt ke eksepsyon kontrèsyon sa a nan ba pèsekitè a pote Etazini an akò ak enstriman entènasyonal yo ak lòt peyi ki te rekonèt defans kontrent sa a ba pèsekitè a.

Èske yo te refize w azil poutèt Bar pèsekitè a?

Si yo te refize ou azil akòz ba pèsekitè a, ou ka kalifye pou eksepsyon sa a pou kontrent. Si w kalifye pou eksepsyon kontresyon an epi yo te refize w deja, ou ta dwe ranpli a Mosyon pou relouvri ka w la ak tribinal imigrasyon an oswa Komisyon Apèl pou Imigrasyon an. Mosyon an ta pèmèt ou renouvle aplikasyon azil ou devan kò administratif ki gen kontwòl sou ka w la. Tanpri rele nou pou diskite sou ka w la.