Anboche Nou Pou Ka Reantre Ilegal Ou

Mwen nan Orlando jodi a ak demen kòm yon pati nan pwosesis aplikasyon mwen an pou rantre nan panel CJA pou defansè piblik la. Mwen ap pase nan pwosesis la paske mwen wè anpil imigran yo te pouswiv nan tribinal federal pou re-antre ilegal. Administrasyon Trump te fè sa yo yon priyorite epi biwo defansè federal la inonde ak yo. Gen anpil rezon ki fè ou ta dwe anboche yon avoka imigrasyon pou defann ka w la tribinal federal. Mwen pral diskite sou kèk nan yo.

Ki sa ki se Reantre ilegal?

Reantre ilegal se yon ofans kriminèl dapre lalwa federal. Yo ka pouswiv yon imigran pou ofans sa a si yo te retire l deja Ozetazini. Chaj la anba 8 USC 1326, ki gen ladan de eleman:

1. Yon lòd pou retire anvan, refi antre, oswa yon lòd pou esklizyon

2. Yo te jwenn Ozetazini san apwobasyon alavans nan men Pwokirè Jeneral Etazini

De eleman sa yo sanble senp. Sepandan, gen anpil defans nan chaj sa a, ke yon avoka imigrasyon konpetan ka konnen.

Ki defans posib pou chaj la?

Gen anpil defans posib ak chaj la pou retounen ilegal. Mwen pral diskite sou kèk nan yo:

  • Yon atak kolateral sou lòd pou retire anvan an ta ka yon fason yo pran. Kòm mwen diskite nan blog sa a regilyèman, vyolasyon nan pwosedi jis yo se yon bagay komen nan pwosedi pou retire elèv yo. Yon lòd pou retire w enkonstitisyonèl t ap mete w an danje pou w retire w nan peyi Etazini.
  • Sitwayènte Ozetazini kapab tou yon fason pou w reyisi defann w kont retounen ilegal. Yo pa ka retire yon sitwayen ameriken nan peyi Etazini. Yon moun ki te sòti sitwayènte nan men paran li, pa egzanp, pa ka retire kòm yon imigran e konsa ka defann kont akizasyon sa a nan. tribinal federal.
  • Otorizasyon alavans nan men Pwokirè Jeneral la ka yon defans tou pou akizasyon sa a pou retounen ilegal. Lwa a endike espesyalman ke defans sa a egziste. Anplis de sa, yon imigran ka diskite ke otorizasyon sa a ka pa nesesè daprè lalwa a nan moman yo retire li.

Poukisa ou ta dwe anboche yon avoka imigrasyon pou defann ou kont retounen ilegal?

Repons kesyon an vrèman senp: yon avoka imigrasyon konpetan ta wè plizyè santèn, si se pa dè milye, dosye etranje nan karyè li. Dosye etranje a, ki gen ladann petisyon imigrasyon w yo ak istwa w yo, ka vin yon prèv ki pi enpòtan nan jijman w la. Yon konseye yon fwa te di m ke yon avoka imigrasyon byen adapte pou defann akizasyon sa yo paske yo te kapab jwenn zegwi a nan pile zèb la.

Rele nou jodi a pou diskite sou opsyon ou yo.