Zafè Bermudez-Cota, BIA a vin mal sou Pereira

Zafè Bermudez-Cota, BIA a vin mal sou PereiraSe pa gen dout sa Pereira v. Sesyon yo te bay kominote imigran an anpil espwa. Kou Siprèm nan te bay yon desizyon ki finalman te montre ke majorite avi yo parèt ke gouvènman an te bay yo se defo. Nan Bermudez-Cota, yon ka kote Komisyon Konsèy la nan Apèl Imigrasyon te gen yon chans klarifye pwoblèm nan, li te rive nan move desizyon an. Komisyon Konsèy la te jwenn yon fason yo fè distenksyon ant de ka ki pa te gen okenn diferans reyèl. Li sanble ke Konsèy la te jwenn yon fason yo rive nan yon konklizyon pre-detèmine.

Ki sa ki te fè Pereira Èske?

Pereira te fè fas ak yon pwoblèm etwat: te fè yon Avi pou parèt ki pa gen ladann yon lè ak yon kote pou pwosedi pou retire elèv la deklanche règ la sispann-tan pou Anilasyon anilasyon an rezon? Kou Siprèm nan reponn kesyon yo an negatif. Savwa, Tribinal la deside ke yon Avi defektye pou Konèt pa t deklanche règ la. Sepandan, pou rive nan konklizyon an, Tribinal la te oblije deside si avi sa a pa t satisfè eleman ki nan INA 239. An reyalite, Tribinal la te deside ke Avi a se defektye dapre seksyon sa a, sètadi paske li pa t enkli tan an ak kote pwosedi yo. Tribinal la pa t deside ke yon avi odyans ki vin apre te geri defo yo nan Avi pou Comparer li menm.

Ki sa Komisyon Konsèy la te regle nan Bermudez-Cota

Komisyon Konsèy la nan Bermudez-Kota t ap deside si yon Avi pou Parèt ki pa gen ladann lè ak kote pwosedi a pa bon pou tout rezon. Repondan an nan ka a te resevwa yon avi odyans epi li te parèt nan odyans ki vin apre yo, kontrèman ak imigran an nan Pereira Komisyon Konsèy la te deside ke avi odyans ki vin apre sa yo, li te resevwa yo, te geri defo ki te nan Avi pou Konèt la. Komisyon Konsèy la konsantre analiz li sou la Pereira desizyon sou reyalite ke Tribinal Siprèm pa te rive jwenn, ki fè desizyon an pa bon.

Kisa INA 239 di?

Desizyon an nan Bermudez-Cota se mal pou yon rezon senp: INA 239 gen ladan lè ak kote pwosedi yo kòm yon eleman nan yon bon Avi pou parèt. Tèks legal INA 239 la gen ladan eleman sa yo:

(A) Nati pwosedi kont etranje a.

(B) Otorite legal anba ki pwosedi yo fèt.

(C) Aksyon oswa konduit yo swadizan an vyolasyon lalwa.

(D) Akizasyon kont etranje a ak dispozisyon legal yo swadizan yo te vyole.

(E) Yon avoka ka reprezante etranje a epi y ap bay etranje a (i) yon peryòd tan pou l jwenn yon avoka dapre sous-seksyon (b)(1) ak (ii) yon lis avoka aktyèl ki prepare dapre souseksyon (b)( 2).

(F)(i) Egzijans pou etranje a dwe imedyatman bay (oswa bay) Pwokirè Jeneral la yon dosye alekri yon adrès ak nimewo telefòn (si genyen) kote yo ka kontakte etranje a konsènan pwosedi anba seksyon 1229a sa a. tit.

(F)(ii) Egzijans pou etranje a dwe bay Pwokirè Jeneral la imedyatman yon dosye alekri sou nenpòt chanjman nan adrès etranje a oswa nimewo telefòn.

(F)(iii) Konsekans anba seksyon 1229a(b)(5) tit sa a si w pa bay enfòmasyon sou adrès ak telefòn dapre paragraf sa a.

(G)(i) Lè ak kote pwosedi yo pral fèt.

(G)(ii) Konsekans anba seksyon 1229a(b)(5) tit sa a nan echèk la, eksepte nan sikonstans eksepsyonèl, pou parèt nan pwosedi sa yo.

8 USCA § 1229 (West)

Poukisa se Bermudez-Cota Mal?

Klèman, INA 239(G)(i) bay lis lè ak kote kòm eleman nan yon Avi ki efikas pou parèt. Kidonk, nenpòt Avi pou parèt ki pa gen ladan eleman sa yo ta dwe Rep defo anba INA la. Anplis de sa, mank de tan ak kote ta dwe yon vyolasyon jistis, paske se ta yon mank de avi sou pwosedi yo. Sepandan, menm jan ak tout vyolasyon jistis, kesyon an vin tounen yon kesyon de prejije. Imigran nan Pereira te an reyalite prejije pa li pa parèt nan odyans li a, kote imigran an nan Bermudez an reyalite parèt.

Komisyon Konsèy la te ale yon etap pi lwen nan analiz la, li deside ke avi odyans ki vin apre yo geri defo a nan Avi pou Konèt la. Sepandan, ka yo site pa Konsèy la te pre-Pereira. Anplis de sa, langaj lalwa a, jan yo montre pi wo a, pa geri avi ki defektye a, nan opinyon mwen.

Yon bagay klè, pwoblèm nan pral rive nan Kou Siprèm nan ankò. Nou pral tann tribinal la deside sou pwoblèm nan ankò. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte nou.