Sesyon yo kontinye pwan pouvwa imigrasyon li nan zafè MGG

Sesyon yo kontinye pwan pouvwa imigrasyon li nan zafè MGGPwokirè Jeneral Sesyon yo kontinye pran pouvwa imigrasyon li san parèy. Sessions dènyèman te bay twa opinyon ki retire kapasite jij imigrasyon yo pou mete fen nan, ranvwaye ka yo oswa bay kontinyasyon nan ka yo. Nan dènye desizyon l ', Matter of MGG, li te mande a Komisyon Apèl pou Imigrasyon pou refere yon ka ba li, lè l sèvi avèk yon ka ki pako rezoud nan Tribinal Siprèm lan. Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou twa ka yo.

Ki kote pouvwa sesyon yo soti?

Sessions gen gwo diskresyon sou sistèm imigrasyon nou an. Sessions sipèvize Biwo Egzekitif Revizyon Imigrasyon an, kò ki reskonsab tribinal imigrasyon. Dapre Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon ak règleman yo, Sesyon yo ka refere ka li yo bay tèt li. Dapre 1003.1(h)(1)(i) (2018), Sesyon yo ka mande pou Komisyon Konsèy refere nenpòt desizyon nan tèt li. Apre li bay desizyon yo, yo pral gen efè a nan desizyon an presedan soti nan Komisyon Konsèy. Pouvwa sa a se nòmalman san limit.

Zafè MGG

Sesyon yo te mande a Komisyon Konsèy in Zafè MGG pou refere yon ka ki gen rapò ak obligasyon imigrasyon bay tèt li. Li te itilize pouvwa li anba 1003.1(h)(1)(i) (2018) ak desizyon Tribinal Siprèm lan nan Jennings v. Sesyon yo pou redéterminer la Komisyon Konsèydesizyon an nan Zafè XK.  Desizyon an 2005 pa la Komisyon Konsèy pèmèt bon imigrasyon pou imigran nan ka ranvwa rapid. Sèl rezon mwen wè pou li mande sa a se ke li pral anile la Komisyon Konsèy.

Pwoblèm nan ak desizyon an se lefèt ke Jennings toujou pa rezoud. Nan Jennings, Tribinal Siprèm lan pa t rive nan kesyon konstitisyonèl la konsènan règleman pou retire rapid la epi li te ranvwaye ka a nan Nevyèm Awondisman an pou yon nouvo desizyon. Se konsa, Sessions, nan sans, ap eseye anile a Komisyon Konsèydesizyon an san okenn chanjman nan lalwa.

Zafè SOG- & FDB-

Nan ka sa a, Sessions te bay yon desizyon esansyèlman retire jij imigrasyon yo nan pouvwa pou mete fen nan yon ka nan diskresyon yo. Mwen te itilize pouvwa sa a plizyè fwa nan tribinal imigrasyon, pou deplase ka yo pi vit, sitou paske tribinal yo anreta. Desizyon an, nan ka sa a, te retire pouvwa sa a ki nan lis espesifik nan 8 CFR § 1239.2(c) ak 8 CFR § 1240.1(a)(1)(iv). De règleman sa yo espesyalman pèmèt jij imigrasyon an mete fen nan pwosedi pou faktè imanitè oswa pou imigran an kontinye sou yon ka annatant devan Sèvis la.

Yon bagay ki trè klè, desizyon sa yo pa respekte règleman yo. Mwen pral diskite sa a pi lwen anba a.

Matter of LABR- et al.

Nan ka sa a, Sessions te kontourne règleman yo ankò pou sanble entèdi jij imigrasyon yo pou yo pèmèt kontinye. Règleman ki nan 8 CFR § 1003.29 pèmèt jij imigrasyon an kontinye yon ka "pou bon rezon ki montre". Sesyon yo, nan ka sa a, redefini estanda "bon kòz yo montre". Dapre li, jij imigrasyon an dwe peze plizyè estanda adisyonèl, ki onètman te itilize pa tribinal sikwi nan tout peyi a deja. Pa egzanp, onzyèm chan de kous nan Ferreira v. US. Atty. Gen. te itilize menm kritè yo pou opine ke Konsèy la te abize diskresyon li nan refize yon kontinye.

Danje nan Desizyon Sesyon yo

Règleman yo ka pèmèt Avoka Jeneral la refere desizyon sa yo bay tèt li. Sepandan, desizyon yo mansyone pi wo a ka nesesè epi onètman kontrè ak règleman yo. Règleman yo pèmèt Pwokirè Jeneral la gen pouvwa san limit tribinal imigrasyon. Sepandan, desizyon sa yo sanble gen yon sèl objektif: retire diskresyon jij imigrasyon an otorize nan lalwa.

Pou egzanp, yon jij imigrasyon se diskresyon li ka relouvri yon ka si sa nesesè. An reyalite, règleman yo site pa Pwokirè Jeneral la sanble otorize menm kondwit Sesyon yo sanble ap limite.

Pratikan yo dwe konteste desizyon sa yo nan tribinal imigrasyon epi fè apèl kont desizyon sa yo si jij imigrasyon an swiv yo.

Rele nou jodi a si w nan pwosedi pou retire w.