Avoka Ahmad Yakzan nonmen kòm yon Avoka Jistis Kriminèl (CJA) pou Reantre ilegal ak Ekstradisyon

Avoka Ahmad Yakzan nonmen kòm yon Lwa Jistis KriminèlAvoka Ahmad Yakzan te nonmen nan panèl Lwa sou Jistis Kriminèl nan Distri Mwayen Eta Florid la. Avoka Lwa Jistis Kriminèl yo nonmen nan ka Defansè Piblik Federal la pa ka okipe oswa kote li gen yon konfli. Avoka Ahmad Yakzan pral nonmen nan ka retounen ilegal ak ekstradisyon. Avoka Ahmad Yakzan limite reprezantasyon li pou sèvi ak ekspètiz li nan fason ki pi efikas.

Lwa sou Jistis Kriminèl la

Lwa sou Jistis Kriminèl, kodifye anba 18 USC 3006A, se yon pwogram anba kote yo nonmen avoka pou ede Biwo Defansè Federal la. Jij federal yo nonmen avoka pou sèvi kòm avoka nan sèten ka.

Avoka yo dwe aplike epi yo dwe pase sèten kritè pou yo nonmen. Avoka yo dwe gen omwen dezan eksperyans epi yo dwe apwouve pa tout jij majistra nan divizyon an. Avoka yo nonmen pou yon manda twa zan. Se Biwo Defansè Federal la ki jere pwogram nan. Avoka yo dwe ale nan seminè anyèl yo. Avoka nonmen yo travay ak Defansè Federal yo pou pwoteje dwa konstitisyonèl endividyèl yo.

Reantre ilegal

Reantre ilegal se yon akizasyon kriminèl anba kote moun ki te deja retire oswa eskli nan peyi Etazini yo chaje. Nenpòt imigran ki te retire epi ki eseye retounen Ozetazini nan yon kote ki pa deziyen pa gouvènman ameriken an ka akize pou retounen ilegal. Akize yo ka kolateralman atake lòd ranvwa anvan an kòm envalid. Pa egzanp, akize a gendwa soulve yon pwosedi jis ak lòt defi nan òdonans ranvwa anvan an. Yon fwa ke lòd pou retire anvan an invalid, pa pral gen okenn baz pou chaj la, epi li ka anile.

Avoka Imigrasyon Konnen Pi byen

Ou ta dwe anboche yon avoka imigrasyon pou defann ou kont retounen ilegal. Avoka imigrasyon tankou Ahmad Yakzan ka ede, oswa ede avoka kriminèl ou a, nan defann ka a. Avoka imigrasyon yo espesyalize nan lwa imigrasyon epi yo ka enfòme avoka ou konsènan enkonvenyans imigrasyon yo nan ka a.