Tribinal Federal Dire ke Gouvènman an mete fen nan TPS ayisyen an ta ka enkonstitisyonèl

Nan kòmansman ane sa a, Administrasyon Trump deplase pou mete fen nan Estati Pwoteje Tanporè pou sitwayen Ayiti. Te gen anpil defi nan revokasyon sa yo. Saget kont Trump se youn nan defi sa yo. La tribinal demanti mosyon Gouvènman an pou rejte ka a. 

Enfòmasyon yo

Kòm mansyone pi wo a, Administrasyon Trump te deplase pou mete fen nan deziyasyon TPS Ayiti a. Lwa a, jan yo te mansyone nan yon pòs anvan, deklare ke detèminasyon sa yo pa kapab revize pa tribinal la. Administrasyon an te deplase pou ranvwaye ka a baze sou fraz sa a nan lwa a. 

Pleyan yo te deplase pou konteste detèminasyon an sou lòt rezon. Administrasyon an te diskite ke tribinal la te manke jiridiksyon dapre lwa a. Pleyan yo te diskite otreman. Yo te diskite ke detèminasyon an te abitrè ak kaprisyeuz dapre Lwa sou Pwosedi Administratif (APA). Yo te diskite tou ke menm si lwa a ta ka anpeche revizyon, li pa entèdi revizyon nan pwosedi yo itilize pou rive nan detèminasyon sa a. Tribinal la deside ke li te gen jiridiksyon sou ka a pou revize pwosesis administrasyon an te fè detèminasyon an. Li te deside tou ke Pleyan yo ka kontinye lajistis Prezidan an nan kapasite ofisyèl li jiskaske prèv nan ka a ka montre otreman. 

Lòt Agiman

Apre sa, tribinal la te deplase pou adrese Mosyon Administrasyon an pou rejte plizyè atik nan plent lan. Li demanti agiman Administrasyon an ke li ta dwe rejte reklamasyon APA a. Rezon prensipal ki dèyè desizyon an se ke Administrasyon an pa t montre ke depa li nan ansyen pwosedi yo te jistifye.

Epitou, tribinal la deside ke Administrasyon an vyole APA a lè li pa bay avi piblik. APA obligatwa dapre avi sa a. Anplis de sa, tribinal la te rejte mosyon Defandan yo pou rejte reklamasyon konstitisyonèl yo anba kloz Pwoteksyon Egal ak Pwosesis Edikatif.

Tribinal la rejte mosyon yo pou rejte akizasyon sa yo. Li te rezone ke Pleyan yo kapab montre ke atitid Prezidan an anvè imigran ki soti Ayiti se te rezon prensipal pou politik la. Tribinal la te deside tou ke Pleyan yo ka montre yon vyolasyon Klas Pwoteksyon Egal la lè yo pwouve rezon diskriminatwa pou politik la. 

Finalman, tribinal la rejte mosyon Administrasyon an pou rete nan ka a paske li pa t montre ke rete sa a jistifye. 

Rele nou jodi a si w se yon moun ki resevwa Estati Pwoteje Tanporè.