Onzyèm Awondisman Di ke Lwa Eta Florid la se yon Ofans Depòtabl

Onzyèm Awondisman Di ke Lwa Eta Florid la se yon Ofans Depòtabl

Onzyèm Awondisman an deside ke kèk kondanasyon anba lwa posesyon Florid la se ofans depòtasyon. Tribinal la deside ke lwa a te divizib, sa ki nesesè yon gade nan sibstans la yon detèminasyon nan sibstans ki enplike. Ka a se Guillen kont US Atty. Gen.

Reyalite yo nan Guillen

Guillen se yon rezidan pèmanan legal ak yon istwa kriminèl. Li te kondane pou posesyon kokayin dapre Lwa Laflorid 893.13(6)(a) Gouvènman an. mete l 'nan pwosedi pou retire li epi li te akize l depòtabilite dapre 8 USC § 1227(a)(2)(B)(i) pou yon "ofans ki gen rapò ak yon sibstans kontwole." Li te aplike pou Anilasyon anilasyon, jij imigrasyon an te demanti sou baz diskresyonè. Jij imigrasyon an te rezone ke menmsi li te kalifye, dosye kriminèl li te long. 

He fè apèl desizyon an nan Komisyon Apèl pou Imigrasyon ajoute agiman ke kondanasyon li pa t 'yon ofans depòtasyon. Li te diskite ke Lwa Laflorid 893.13(6)(a) te pi laj paske lis sibstans kontwole pa t matche ak lis federal la. La Komisyon Apèl pou Imigrasyon rejte desizyon apèl la ke lwa a te divizib. Li te ajoute ke depi Guillen te kondane pou posesyon kokayin, ofans la gen rapò ak yon sibstans kontwole. La Komisyon Konsèy Apre sa, li te revize refi diskresyonè jij imigrasyon an epi li te konfime li. 

Règ onzyèm sikwi a

 Guillen te fè apèl a Onzyèm Awondisman pou diskite la Komisyon Konsèy te fè erè nan desizyon li. Guillen te diskite ke depi lis federal ak eta a kontwole sibstans pa matche ak li pa t 'depòtabl. Gouvènman an te admèt ke orè yo pa t matche, men te diskite ke tribinal la ta dwe defann la Komisyon Konsèydesizyon an depi lwa a divizib. Tribinal la te rezone ke lwa a te divizib paske li te bay plizyè fason pou vyole lwa a, ki gon sou sibstans aktyèl la. Sa a, nan opinyon tribinal la, te fè diferans lan kritik nan ka a ak fè lwa a depòte, tou depann de sibstans ki enplike nan. 

Èske Tribinal la te dwat?

Mwen panse ke tribinal la te mal aplike desizyon Kou Siprèm nan mathis nan ka sa. Tribinal la bati desizyon an sou desizyon Tribinal Siprèm lan nan mathis. Tribinal la fè distenksyon ant desizyon li pran an mathis nan rezònman ke Lwa Florid la fondamantalman te gen menm eleman men diferan mwayen. distenge li ak lwa Iowa nan mathis. Sepandan, lwa a nan ka sa a te an reyalite idantik ak lwa nan Mathis: lwa a an reyalite te gen eleman diferan, sa vle di si ou posede yon atik ki pa sou lis federal la, ou pa t vyole lwa a. 

Mwen espere ke Kou Siprèm nan revize ka sa a nan fiti prè. Rele nou si w nan pwosedi demosyon akòz yon kondanasyon kriminèl.