Opsyon Imigrasyon Maria Butina: Èske yon espyon ka rete Ozetazini?

Opsyon Imigrasyon Maria Butina

Maria Butina pral plede koupab pou kèk akizasyon demen. Akizasyon li pral plede a pa klè. Sepandan, li pral gen anpil chans pou yon chaj anba 18 US Code § 951, pou li pa anrejistre kòm yon ajan nan yon gouvènman etranje. Sa te fè m panse: èske Butina ta gen nenpòt opsyon pou rete Ozetazini? Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou kèk opsyon. Sepandan, mwen dwe avèti ke analiz sa a ta depann de kalite krim li te kondane. Si Butina sipliye yon krim ki agrave oswa yon krim ki enplike moral, analiz sa a pral chanje. 

Azil:

Azil ta ka yon opsyon, tou depann de chaj la. Butina ta ka fè yon demann azil kòm yon manm nan yon gwoup sosyal patikilye, opinyon politik, oswa pou pwoteksyon anba Konvansyon tòti a. Pou egzanp, Butina ka aplike anba pwent manm kòm yon Ris ki plede pou yon krim nan peyi Etazini. Anplis, li ka reklame azil kòm yon Ris ke gouvènman Ris la konsidere kòm yon ansyen espyon ki gen lavi ka an danje si li retounen. Butina te kapab sèvi ak ka ansyen espyon Ris ke gouvènman Ris la te touye oswa blese grav pou sipòte ka li a. 

Visa S oswa U:

Gouvènman an bay viza sa yo bay temwen ki kolabore (S) oswa viktim krim (U). Viza S pafwa yo rele Snitch Visa, se pou temwen yo posede enfòmasyon serye konsènan yon òganizasyon kriminèl oswa teworis. Pou kalifye, moun nan dwe bay enfòmasyon an epi Pwokirè Jeneral la dwe detèmine prezans moun nan enpòtan pou siksè pouswit jidisyè. 

Viza U a se pou viktim krim. Kidonk, si Butina se yon viktim yon krim, gouvènman Etazini ta ka ba li viza a si li temwaye. 

Rezidans pèmanan

 Prensip nouvèl yo rapòte ke Butina te date yon inisye repibliken enpòtan pou yon ti tan. Si Butina pa marye, ak bèl li pa, yo ta ka marye. Sa ap pèmèt li rete Ozetazini apre apwobasyon petisyon rezidans pèmanan. Anplis de sa, li te kapab aplike pou rezidans pèmanan apre Gouvènman an akòde demann azil li a. 

Kòm mansyone pi wo a, sa a pral depann de opozisyon ki anwo a. Rele nou jodi a si w ap fè fas a retire w akoz yon krim.