Ranpli Fòm N-336 Rezilta nan Win in Tampa

Ranpli Fòm N-336 Rezilta nan Win in Tampa

Biwo Lwa American Dream™ te fè apèl kont yon refi negatif lè li te ranpli fòm N-336 (Demann pou yon Odyans sou yon Desizyon nan Pwosedi Natiralizasyon).

PA KAP ASE MESI!!!!!!!!! 

Mwen pa ka di w jan mwen kontan lè mwen resevwa mesaj sa yo nan men kliyan*.

Natirèlman, nou pa ka genyen yo tout, men nou ka mete sou yon lanfè nan yon batay jiskaske nou jwenn yon desizyon. Mwen te resevwa mesaj sa a yè nan men madanm yon kliyan. Li te di m ke mari l fèk resevwa apwobasyon li pou Aplikasyon pou Natiralizasyon (N-400). Biwo mwen an te fè apèl kont refi kontrè an janvye lè li te ranpli fòm N-336 nan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini. Avoka Ahmad Yakzan te byen diskite ka a devan Biwo Field Tampa. Kliyan nou an pral prete sèman kòm yon sitwayen ameriken nan dat 17 me 2019.

Ki sa ki Natiralizasyon?

Natiralizasyon se pwosesis kote yon rezidan pèmanan legal vin yon sitwayen ameriken. Yon rezidan pèmanan legal ka anjeneral vin yon sitwayen ameriken apre senk ane rezidans pèmanan legal. Yon rezidan pèmanan legal ki marye ak yon sitwayen ameriken ka vin yon sitwayen apre twazan. Gen lòt kondisyon ki diskite sou sa a lyen.

Yon aplikan dwe soumèt aplikasyon li lè li soumèt yon fòm N-400. Sèvis la ta swa mande pou plis enfòmasyon, apwouve aplikasyon an, oswa refize aplikasyon an. Lè sa a, aplikan an ta dwe pwograme pou l prete sèman kòm yon sitwayen natiralize Etazini.

Kisa mwen ta dwe fè si mwen N-400 se refize?

Yon aplikan ka fè apèl kont refi sèvis la pou li N-400 aplikasyon pa ranpli fòm N-336, Demann pou yon odyans sou yon desizyon nan natiralizasyon. Lè w ap ranpli fòm N-336, Aplikan an ka diskite ke refi a pa t kòrèk. Aplikan an ka soumèt nouvo prèv ak fòm depoze N-336 la pou sipòte aplikasyon li. Sèvis la ka ranvèse refi negatif la epi apwouve aplikasyon N-400 la. Sèvis la kapab tou defann refi negatif la epi refize aplikasyon N-336 la.

Kisa mwen ta dwe fè si ranpli fòm N-336 la pa reyisi?

Si yo refize yon aplikan pou ranpli fòm N-336, yo ka fè apèl kont refi N-336 la lè yo depoze yon Petisyon nan Etazini Tribinal Distrik ak jiridiksyon sou aplikan an. Pa egzanp, yon aplikan ki abite Tampa, FL ta depoze petisyon an nan Distri Mwayen Eta Florid la. Tribinal Distrik la ta fè yon de novo revizyon desizyon Sèvis la. Lè sa a, Tribinal Distri a ta ranvèse oswa kenbe desizyon Sèvis la. Si yo anile desizyon an, Aplikan an t ap prete sèman kòm yon sitwayen natiralize Etazini.

Nou te trè kontan ke ka kliyan nou an te apwouve apre plizyè refi. Avoka Ahmad Yakzan te diskite ke desizyon Sèvis la te erè paske konduit kriminèl kliyan nou an te andeyò peryòd legal la nan bon karaktè moral. Si w te resevwa yon desizyon konsa, tanpri rele nou e nou ta renmen ede w ranvèse desizyon an.

*Ka sa a pa ta dwe entèprete kòm yon pwomès ke nou pral genyen ka w la. Chak ka diferan, e rezilta a depann de ka espesifik la. Biwo Lwa American Dream™ ak avoka Ahmad Yakzan pa fè okenn pwomès sou rezilta ka a.