BIA fè konnen yon Sètifika natiralizasyon yo te jwenn fwod pa bay sitwayènte

BIA Konsidere ke yon Sètifika Natiralizasyon Yo Jwenn FwòdNan yon desizyon ki te pibliye mwa pase a, Komisyon Apèl Imigrasyon an te deside ke yon sètifika sitwayènte fwod ki te jwenn pa bay Etazini sitwayènte. Konsèy la tou te kenbe sa Seksyon 237(a)(3)(D)(i) nan Lwa a pa mande pou konnen ke imigran an te konnen ke sètifika a te fwod pou yo depòte.

Ki sa ki Natiralizasyon?

Natiralizasyon se pwosesis kote yon imigran vin yon sitwayen ameriken. Anjeneral, yon imigran dwe rete yon rezidan pèmanan pou omwen twazan pou ka elijib pou natiralizasyon. Aplikan an dwe ranpli fòm N-400 ak Sèvis la. Aplikan an dwe pase tou nan yon chèk background, ak entèvyou ak yon seremoni sèman pou vin yon sitwayen. Sèvis la bay yon sètifika sitwayènte nan fen pwosesis la. Sètifika a se nòmalman prèv ke yon imigran te natiralize e li te vin yon sitwayen ameriken.

Lòt fason pou jwenn yon sètifika de sitwayènte

Gen lòt fason pou jwenn yon sètifika natiralizasyon. Yon imigran ki te jwenn sitwayènte grasa natiralizasyon yon paran, pa egzanp, ka ranpli yon fòm N-600 nan Sèvis la pou montre estati derive li. Altènativman, yon sitwayen ameriken ki pèdi oswa pèdi sètifika li ka ranpli fòm nan pou jwenn yon ranplasman.

Depòtabilite anba 237(a)(3)(D)(i)

Seksyon sa a nan Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon di:

Fo Reklame Sitwayènte

(i) An jeneral

Nenpòt etranje ki fo reprezante, oswa ki fo reprezante tèt li kòm yon sitwayen Ozetazini pou nenpòt rezon oswa benefis anba chapit sa a (ki gen ladan seksyon 1324a nan tit sa a) oswa nenpòt lwa Federal oswa Eta a kapab depòte.

(ii) Eksepsyon

Nan ka yon etranje ki fè yon reprezantasyon ki dekri nan kloz (i), si chak paran natirèl etranje a (oswa, nan ka yon etranje adopte, chak paran adoptif etranje a) se oswa li te yon sitwayen (kit se pa nesans). oswa natiralizasyon), etranje a te abite pèmanan Ozetazini anvan li te rive nan laj 16 an, epi etranje a rezonab kwè nan moman li te fè reprezantasyon sa a ke li te yon sitwayen ameriken, etranje a pa dwe konsidere kòm depòtabl anba. nenpòt dispozisyon nan sou-seksyon sa a ki baze sou reprezantasyon sa a.

Seksyon an fè yon moun ki fo reklamasyon sitwayènte depòtasyon dapre Lwa a. Gen yon eksepsyon dapre Lwa a pou yon moun ki te abite Ozetazini depi li te gen 16 an, epi ki gen yon paran ki se yon sitwayen ameriken. Yon pwoblèm ki pa rezoud se si seksyon sa a te egzije yon eta mantal pou depòtabilite.

Matter of Zhang, 27 I&N Desanm 569 (BIA 2019)

Matter of Zhang enplike yon imigran ki te admèt nan Etazini kòm yon rezidan pèmanan nan 191. Atravè entèmedyè, li te achte yon sètifika natiralizasyon (N-550) nan men yon ansyen ofisye sèvis ki te kondane pou fwod. Li te akize kòm detachable anba 237(a)(3)(D)(i), kòm yon moun ki bay manti li te yon sitwayen ameriken. La jij imigrasyon te deside ke li te depòtabl men li te akòde li Anilasyon anilasyon pou rezidan pèmanan. Li fè apèl a jij imigrasyondesizyon an te diskite ke li pa t 'depòtab paske Sèvis la pa t pwouve ke li fè espre li te komèt fwod la.

Jounal Komisyon Apèl pou Imigrasyon te kenbe la jij imigrasyon an desizyon ki rezone sa Seksyon 237(a)(3)(D)(i) pa t 'gen yon kondisyon eksplisit pou yon eta mantal. La Komisyon Konsèy te ajoute ke se Kongrè a te gen entansyon yon egzijans konsa li ta fè egzijans sa a klè nan tèks la. La Komisyon Konsèy te deklare ke p ap gen okenn nesesite pou eksepsyon nan bon lafwa si konesans te yon kondisyon.

Premyèman, mwen ta renmen mansyone ke desizyon an fè apèl kont la jij imigrasyon an desizyon te terib. Reyalite yo, nan ka sa a, pa t an favè imigran an. Dezyèmman, sa a se te yon apèl terib depi imigran an te fè, an reyalite, komèt yon zak fwod. Achte yon sètifika natiralizasyon se yon zak terib ki ta dwe depòte. Anfen, si ou komèt fwod epi resevwa soulajman nan retire elèv la, ou ta dwe jis pran wi pou yon repons epi ou dwe kontan ak desizyon an.

Sèl bagay ki bon isit la se ke nou te resevwa yon klarifikasyon sou kondisyon an scienter anba seksyon an.