Règ onzyèm sikwi ki bay yon sibstans kontwole se yon krim ki agrave ki anpeche natiralizasyon.

ONZYÈM RÈG SIRCUIT KI DELIVREOnzyèm Awondisman an dènyèman te deside ke yon Kondanasyon Washington pou Administre yon Sibstans Kontwole se yon krim agrave anpeche natiralizasyon. Desizyon an se Bourtzakis kont US Atty. Gen. 

Ki sa ki Natiralizasyon?

Natiralizasyon se pwosesis kote yon rezidan pèmanan legal vin tounen yon sitwayen natiralize Ozetazini. Gen plizyè kondisyon ki gen ladan:

  • Satisfè egzijans prezans fizik kontinyèl nan peyi Etazini
  • Fè yon rezidan pèmanan legal pou swa senk oswa twa ane, selon sikonstans yo
  • Fè yon moun ki gen bon karaktè moral ki vle di pa gen kondanasyon kriminèl, pa yon tafyatè abityèl, pa pa sipòte depandan, ak plizyè lòt rezon.

Yon rezidan pèmanan legal dwe soumèt yon aplikasyon sou fòm N-400 epi peye frè a. Moun nan dwe pase yon egzamen angle ak sivik tou.

Reyalite yo nan Bourtzakis kont US Atty. Gen. 

Bourtzakis te depoze yon aplikasyon pou natiralizasyon. Depatman Sekirite Teritwa te refize aplikasyon li depi lè yo te kondane li poutèt li te livre kokayin, yon sibstans kontwole, dapre Wash. Rev. Code § 69.50.401(a). Gouvènman an te deside ke kondanasyon sa yo se yon krim agrave anpeche l etabli bon karaktè moral. Bourtzakis depoze yon pwosè nan la Mwayen Distri Laflorid, ki te deside ke kondanasyon li te konstitye yon krim agrave. Li te fè apèl kont desizyon an Onzyèm Awondisman.

Agiman Bourtzakis sou Apèl

Li te avanse de agiman devan tribinal la, ki mwen pral diskite respektivman.

  • Responsablite Konplis anba Lwa Washington la te pi Laj ke Lwa Federal la

Pou detèmine si yon lwa lwa te gen konsekans imigrasyon kòm yon kondanasyon sibstans kontwole, tribinal la dwe detèmine si lwa eta a pi laj pase ekivalan federal la. Nan lòt mo, si lwa eta a entèdi konduit ki pi laj pase lwa federal la, lè sa a li pa yon ofans depòtabl.

Bourtzakis te diskite ke lwa eta a nan ka li a te twòp paske yon moun ka kondane dapre lwa Washington kòm yon konplis menm si yo pa akize nan enfòmasyon an kòm sa yo. Tribinal la rejte agiman sa a pou rezone ke lwa Washington idantik ak lwa federal la paske menm kondanasyon an ta ka fèt dapre lwa federal la.

Apre sa, Bouzarkis te atake lwa a pou diskite ke kondisyon mens rea yo diferan anba tou de lwa yo. Li te diskite ke depi lwa eta a te egzije sèlman konesans ak yon sèl federal la te mande entansyon, Lè sa a, lwa a te overbroad. Tribinal la rejte agiman sa a rezònman ke kondisyon yo idantik depi tou de lwa egzije ke moun nan gen entansyon rezilta a, vyolasyon lwa a.

  • Washington Statiye te pi laj pase Lwa Federal la lè li rive pou administre yon sibstans kontwole

Apre sa, Bourtzakis te diskite ke lwa eta a te twòp paske li te entèdi administre yon sibstans kontwole pandan ke lwa federal la pa t '. Tribinal la rejte agiman sa a paske lwa federal la tou entèdi administre paske li entèdi administre yon sibstans kontwole.

Biwo nou an regilyèman ede kliyan ak konsekans imigrasyon aktivite kriminèl yo. Nou ede kliyan tou nan petisyon yo devan tribinal federal yo. Rele nou jodi a si w ta renmen aplike pou natiralizasyon pandan w te gen yon kondanasyon kriminèl ki sot pase.