Defi pou Detèminasyon INA §204(C) mennen nan Apwobasyon Rezidans Pèmanan nan Tampa Field Office

Defi pou Detèminasyon INA §204(C) mennen nan Apwobasyon Rezidans Pèmanan nan Tampa Field OfficeBiwo nou an te defye avèk siksè detèminasyon Biwo Field Tampa a ke kliyan nou an pa kalifye pou rezidans pèmanan. Biwo tèritwa a te voye kliyan an yon Avi Entansyon pou Refize baze sou detèminasyon biwo a ke li entèdi anba. INA §204(c).

Ki sa ki INA §204(c)?

Seksyon Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an di:

Malgre dispozisyon ki nan souseksyon (b). . . pa gen okenn petisyon dwe apwouve si etranje a te deja akòde yon nonquota oswa preferans estati kòm mari oswa madanm yon sitwayen Ozetazini oswa mari oswa madanm yon etranje legalman admèt pou rezidans pèmanan, akòz yon maryaj ke Pwokirè Jeneral la detèmine ke yo te antre nan objektif pou evade lwa imigrasyon yo.

Seksyon an entèdi apwobasyon yon legal rezidans pèmanan aplikasyon si li te deja chèche yon benefis dapre Lwa a atravè yon maryaj ki konsidere kòm fwod. Yon maryaj fwod se youn antre pou sèl bi pou jwenn yon benefis imigrasyon. Pa gen limit sou dire ki pase ant maryaj fwod la ak maryaj ki vin apre a anba kote imigran an ap chèche nouvo benefis la.

Simonte Detèminasyon Sèvis la

Sèvis la gen anpil chans pou voye yon Avi sou Entansyon pou refize nouvo petisyon an anvan desizyon sou nouvo petisyon an. Avi a ta bay rezon ki fè Sèvis la gendwa refize petisyon an.

Lalwa a trè klè sou detèminasyon sa yo. Sèvis la gen chay pou montre ke maryaj anvan an te an reyalite fwod. Zafè Tawfik, 20 I&N Desanm 166 (BIA 1990). Nan Tawfik, An Komisyon Apèl pou Imigrasyon te deside ke ofisye a dwe pran pwòp desizyon li konsènan maryaj anvan an. Id. Jounal Komisyon Konsèy te deside ke ofisye a ka konte sou prèv yo te soumèt anvan an men li dwe pran yon nouvo detèminasyon. Id  

Nan desizyon ki pi resan an, Zafè Singh, Komisyon Konsèy la te adopte estanda prèv "substansyèl ak prèv". 27 I&N Desanm 598. Estanda sa a vle di prèv la fè li pi posib ke maryaj anvan an te fwod. Id. nan 607.

Premye defi ke nou te fè nan detèminasyon an se ke biwo tèren an pa te pran pwòp desizyon pa l. Nou te diskite ke ofisye a te itilize detèminasyon anvan an nan desizyon li te bay Avi sou Entansyon pou refize. Nou te diskite ke detèminasyon an pa t sipòte pa prèv ki nan dosye a e ke prèv la te montre klèman ke maryaj la te tout bon fidèl. Sèvis la deside anile detèminasyon an epi apwouve petisyon viza imigran an.

Kliyan nou an se kounye a yon rezidan pèmanan epi li pral jwi lavi li ak fanmi li nan peyi Etazini. Rele nou nan 1-888-963-7326 si ou te resevwa yon Avi sou Entansyon pou refize baze sou yon detèminasyon dapre INA §204(c).