Tout sa ou ta dwe konnen sou nouvo règ chaj piblik la

Tout sa ou ta dwe konnen sou nouvo règ chaj piblik laTribinal Siprèm Etazini an tanporèman leve yon enjonksyon kont nouvo Administrasyon an chaj piblik règ. Desizyon sa a pèmèt Administrasyon an aplike règ la yon fwa jiskaske apre jijman an. Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou sa nouvo règ sa yo vle di ak ki jan yo pral afekte aplikan potansyèl yo.

Chaj Piblik rezon inadmisibilite:

Nouvo règ yo pa nouvo. Chaj piblik la nan inadmisibilite te anvigè pou dè dekad. Dapre Seksyon 212(a)(4) Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an, nenpòt moun k ap chèche admisyon dwe pwouve ke li pa posib pou l vin yon chaj piblik. Rezon sa a aplike pou ajisteman estati ak pwosesis konsila, kote imigran yo vin rezidan pèmanan.

Faktè pou detèmine chaj piblik:

Ofisye imigrasyon an dwe detèmine inadmisibilite lè l sèvi avèk apwòch totalite sikonstans yo. Sa vle di ofisye a sèvi ak tout enfòmasyon ki disponib pou fè detèminasyon sa a. Faktè yo itilize nan detèminasyon an enkli:

  • Laj
  • Sante
  • Estati Fanmi
  • Byen
  • Resous
  • Ki dènye nouvèl finansye
  • Edikasyon ak Ladrès

Ofisye a kapab konsidere tou fòm I-864 ke moun ki fè petisyon an ranpli ak aplikasyon an. Absans youn nan faktè ki endike anwo yo pa ta dwe mennen ofisye a refize aplikasyon an.

Benefis Piblik Konsidere:

Se pa tout benefis piblik ki entèdi yon aplikan pou l resevwa rezidans pèmanan. Benefis piblik yo bay manm fanmi yo pap jwe yon wòl nan detèminasyon an. Sepandan, yo pral konsidere asistans lajan piblik pou antretyen ak lajan pou swen alontèm sou depans gouvènman an.

Avantaj ki pa lajan kach tankou Medicaid, Pwogram Asirans Sante pou Timoun yo, Benefis Lojman, Sèvis gadri ak pwogram nitrisyon pa jwe yon wòl nan detèminasyon an.

Gen kèk kritè kalifikasyon kote chaj piblik la pa aplike, tankou refijye ak asilye, ak benefisyè anba Lwa sou Vyolans Kont Fi. Rezidan pèmanan ki moun ki ta jwenn sitwayènte sou admisyon nan peyi Etazini tou tonbe anba règ la.

Nouvo Règ:

Nouvo règ la kreye yon nouvo fòm, I-944 Deklarasyon oto-sifizans, yon fòm 19 paj benefisyè a dwe ranpli. Fòm nan mande enfòmasyon sou Benefisyè a ak byen li. Li mande tou enfòmasyon sou moun ki fè demann lan ak manm fanmi yo. Nouvo fòm nan poko itilize paske gen anpil lòd tribinal ki sispann nouvo règ la. Li pa klè si wi ou non USCIS ta pral itilize fòm nan byento kòm yon konsekans nan Lòd Kou Siprèm nan.

Mwen, petèt san sipriz, mwen kont nouvo règ la. Mwen pa kwè li nesesè. Nouvo règ yo sanble pinitif ak restriksyon. Pandan toutotan mwen te pratike lwa imigrasyon, ofisye yo te kapab konsidere menm faktè yo pou detèmine pwobabilite pou chaj piblik la. Sepandan, nouvo fòm 19 paj la sanble repete epi li mande menm enfòmasyon an nan I-864. Nou pral wè ki sa desizyon tribinal la pral vle di.