Komisyon Apèl pou Imigrasyon abandone Pwosesis Akò

Komisyon Apèl pou Imigrasyon abandone Pwosesis AkòJounal Komisyon Apèl pou Imigrasyon bay yon desizyon presedan ki vyole pwosedi jis. A Komisyon Konsèy te deside ke yon moun ki aplike azil, ki rate odyans li paske li rate yon vwayaj otobis, yo ka retire. Yo te mete imigran an nan pwosedi pou ranvwaye yo. Gouvènman an te itilize pwosedi yo anba Pwotokòl Pwoteksyon Migran nan ka li a. Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou Pwotokòl Pwoteksyon Migran yo epi diskite sou fason sa a vyole pwosedi jis. Ka a se Zafè JJ Rodriguez, 27 I&N Desanm 762 (BIA 2020).

Pwotokòl Pwoteksyon Migran:

Pwotokòl Pwoteksyon Migran yo se pwotokòl gouvènman Etazini itilize pou kenbe aplikan azil yo nan Meksik pandan y ap tann odyans pou retire yo. Anjeneral yo admèt imigran Ozetazini pou tann odyans yo. Dapre pwogram nan, imigran sa yo pral rete Meksik, kote yo pral resevwa èd imanitè jiskaske odyans final yo.

Imigran ki chèche admisyon san dokiman apwopriye epi aplike pou azil yo sijè a pwogram nan. Gouvènman an pral swadizan bay transpò nan odyans yo.

Zafè JJ Rodriguez:

Nan ka sa a, yo te mete imigran an nan pwosedi pou retire elèv la. Tout endikasyon montre ke li pa te bay avi an panyòl. Yo te mande l pou l parèt nan yon pòs pou yo te transpòte l nan odyans li. Li te rate bis la. La jij imigrasyon te antre nan yon lòd pou retire elèv in absentia.

Konsèy Apèl Imigrasyon an konfime desizyon an. La Komisyon Konsèy te rezone ke Depatman Sekirite Teritwa a te respekte lalwa lè li te etabli politik la. Komisyon Konsèy la te rezone ke depi Mesye Rodriguez swadizan te genyen avi nan odyans lan, Lè sa a, echèk li pou parèt se te baz apwopriye pou bay lòd la in absentia.

Sepandan, Komisyon Konsèy la renmèt ka a bay la jij imigrasyon pou detèmine si gouvènman an kapab pwouve akizasyon yo.

Akòz Pwosesis vyolasyon:

Premyèman, mwen bezwen eksplike rezon ki fè desizyon an. Wi, mwen admèt ke la Komisyon Konsèy pa t 'gen jiridiksyon pou regle sou pwoblèm konstitisyonèl. Mwen ba yo sa. Nan opinyon mwen, règleman yo ak lwa a se mi pou yon defi kòm-aplike ak vizaj ki baze sou akòz pwosesis lakou.

Dezyèmman, te gen litij ki ozalantou Pwotokòl yo. Yo te mete ka sa yo nan kenbe jiskaske nevyèm sikwi a epi potansyèlman Tribinal Siprèm lan regle sou konstitisyonalite yo.

Twazyèmman, ak rezon pou tit la nan pòs sa a, Pwotokòl yo an reyalite vyole akòz process ak lòt lwa Etazini. règleman yo vyole Konvansyon Refijye ak Pwotokòl Adisyonèl la paske yo pa admèt moun ki aplike azil yo. Lwa sa a te adopte pa Kongrè a. Yo menm tou yo vyole Konstitisyon Etazini an paske, jan yo mete aksan sou nan brèf amici yo, yo anpeche imigran sa yo aksè nan konsèy.

Anfen, e mwen ta renmen mete aksan sou reyalite sa a: e si chofè bis la te malad nan jou sa a? E si yon ofisye ICE pa t renmen jan imigran a te parèt? ta imigran an ta kapab diskite ke li te prive de de pwosesis? Natirèlman pa, depi yo deyò nan peyi Etazini epi yo pa ka fè apèl kont ki vin apre a lòd in absantia.

Mwen konnen nou ap viv nan moman trè estrès. Sit entènèt gouvènman an mwen te renmen pi wo a gen patipri. Li di ke imigran sa yo pa parèt nan odyans yo, ki pa kòrèk. Li di ke yo se yon risk sekirite, yo pa.

Desizyon Konsèy la jis adopte pozisyon gouvènman an san anpil analiz. Mwen espere li pral fè apèl.