Dekrè Egzekitif kowonaviris Prezidan Trump pou sispann Imigrasyon Ozetazini

Yè, Prezidan Trump te siyen yon Dekrè Egzekitif (EO) limite antre kèk imigran Ozetazini. Mwen kwè ke EO a aplike sitou pou imigran k ap eseye antre Ozetazini lè l sèvi avèk yon kat rezidans pèmanan ki baze sou travay. Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou EO a epi bay kèk konsèy. Li enpòtan pou mete aksan sou lefèt ke EO a limite nan tan (60 jou) epi li gen anpil eksepsyon.

Rezonman Dèyè Dekrè Egzekitif Sispansyon Imigrasyon an:

Nan pwoklamasyon an, Prezidan Trump mansyone rezon prensipal dèyè pwoklamasyon an, limite konpetisyon mache travay pandan yon resesyon. Mon krwar i annan bokou problenm avek sa rezonnman, enkli vyolasyon egal protection Clause Proteksyon Egal dan Konstitisyon. Mwen konnen ke li pral defye nan tribinal, epi nou ta dwe peye atansyon sou fason tribinal yo limite aplikasyon li.

Prezidan an site INA 212(f) ak INA 215(a) kòm baz legal pou pwoklamasyon sa a. Mon pa krwar ki sa XNUMX provizyon i donn Prezidan lotorite pour sorti sa proklamasyon.

Dimansyon Dekrè Egzekitif Sispansyon Imigrasyon an:

EO a limite antre imigran Ozetazini. Nan premye gade, EO a sanble egzante antre benefisyè nan kategori ki baze sou travay. EO a pa bay lis kategori espesifik imigran yo pral refize antre, men lis kategori ki andeyò sijè ki abòde li. EO a aplike nan kategori sa yo:

 • Imigran ki andeyò Etazini. Sa vle di ke EO a pa pral afekte aplikan imigran ki deja Ozetazini avèk oswa san ka annatant;
 • Imigran an pa gen yon viza imigran apwouve nan dat pwoklamasyon an; epi
 • Pa gen yon dokiman vwayaj ofisyèl apati dat pwoklamasyon an efektif.

Limitasyon an pa sanble aplike pou moun ki gen kategori viza ki pa imigran ki pèmèt travay Ozetazini. Kategori sa yo genyen viza H, L, ak E. Pwoklamasyon an sanble pa aplike pou viza fiyanse, paske yo pa konsidere kòm viza imigran. Moun ki gen viza K a pa gen dwa travay jiskaske yo ajiste estati yo dapre règleman imigrasyon Etazini yo.

Kòm mansyone pi wo a, lòd egzekitif la limite nan tan a 60 jou. Sa vle di ke li pral ekspire apre 60 jou sof si Prezidan an pwolonje li.

Imigran ki egzante Dapre Dekrè Egzekitif pou Imigrasyon ak Sispansyon Kat Vèt la:

EO a pa aplike pou moun sa yo:

 • Dekrè Egzekitif la egzante mari oswa madanm sitwayen Etazini. Sa vle di ke mari oswa madanm ki gen viza imigran annatant yo pral pèmèt yo antre Ozetazini.
 • EO a egzante tou rezidan pèmanan legal aktyèl yo.
 • EO a egzante tou travayè imigran ki se doktè, enfimyè, oswa lòt travayè swen sante. Mwen kwè ke sa a pral pwoblèm paske li ta ka vyole kloz Pwoteksyon Egal la.
 • EO a egzante envestisè imigran tou anba pwogram EB-5 la. Mwen devine rezònman dèyè sa a se ke yo kreye travay.
 • Benefisyè petisyon adopsyon yo
 • Nenpòt imigran k ap antre Ozetazini pou plis objektif ki fè respekte lalwa
 • Manm mari oswa madanm militè Etazini ak pitit yo
 • Nenpòt imigran ki gen antre nan enterè nasyonal la

Analiz Dekrè Egzekitif Sispansyon Imigrasyon an:

Mwen dwe admèt ke lè mwen te tande pale de sa a, mwen te enkyete. Apre yo tout, yo te entèdiksyon vwayaj la sipoze tanporè e li te gen yon enpak siyifikatif sou pratik la nan lwa imigrasyon.

Sepandan, apre li fin li lòd egzekitif la, li trè limite nan dimansyon epi li pa afekte anpil kategori jan mwen te pè.

Mwen kwè ke Dekrè Egzekitif la gen gwo pwoblèm konstitisyonèl, jan yo mansyone pi wo a. Rele yon avoka imigrasyon nan [number] pou diskite sou opsyon ou yo, si oumenm oswa yon moun ou renmen ka afekte pa lòd egzekitif sa a oswa lòt lwa imigrasyon.