Lòd Sipèvizyon Imigrasyon ak Ladwàn

Mwen reprezante plizyè kliyan ak lòd sipèvizyon Imigrasyon ak Ladwàn. Nan pòs sa a mwen pral eksplike lòd sipèvizyon epi diskite sou fòm sekou posib si ou genyen youn.

Ki sa ki se yon lòd sipèvizyon?

Yon lòd sipèvizyon se yon fòm gad ke otorite imigrasyon yo itilize pou asire w ke w ap kite Etazini alè. Ou ka resevwa yon lòd sipèvizyon si ou anba yon lòd final pou retire. Ou jwenn tou yon ka imigrasyon w la annatant pou asire w parèt devan otorite imigrasyon yo.

Mwen te resevwa yon Lòd Sipèvizyon, Kisa mwen ta dwe fè kounye a?

Repons lan fasil se anboche yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans pou ede w. Ou ka rele nou nan [number] pou diskite sou opsyon ou yo.

Bagay ki pi enpòtan pou fè se rapòte alè. Asire w ke ou pa rate okenn dat. Si w manke yon dat pou fè rapò, sa ka vle di ke w pèdi yon kosyon si w genyen youn, ak emisyon yon manda administratif pou arete w.

Èske mwen ta dwe mande pou yon Rete pou retire (I-246)?

Yo ta ka mande yon rete nan retire, tou depann de etap nan retire. Pa ekzanp, gen yon retrase otomatik pou retire li ann ap tann yon apèl devan Komisyon Apèl pou Imigrasyon an. Ou gendwa mande tou pou yon sispansyon nan ranvwa si ou depoze yon Mosyon pou Relouvri pwosedi pou retire w la.

Yon rete nan ranvwa (I-246) se yon fòm ki depoze nan Immigration & Customs Enforcement (ICE) pou sispann ranvwa yon imigran soti nan Etazini. Gen yon frè $155 pou ranpli fòm lan. Gen plizyè rezon pou mande pou yon rete nan retire. Lyen fanmi solid ak pwoblèm medikal yo ta dwe ede jwenn fòm sa a soulajman. Sejou yo ka graje pou jiska yon ane. Yo depoze aplikasyon an nan biwo ICE lokal la.

Èske mwen ka travay si mwen gen yon lòd pou sipèvizyon?

Wi. Yon imigran ki anba yon lòd sipèvizyon ka ranpli yon otorizasyon pou travay lè l sèvi avèk fòm I-765. Ou ta dwe ranpli fòm sa a ak Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini, ansanm ak frè ki aplikab yo.

Si w gen yon lòd pou retire w ak yon lòd sipèvizyon, sa pa vle di ke w ap retire w nan Etazini imedyatman. Rele avoka lòd sipèvizyon ou Ahmad Yakzan nan [nimewo] pou w planifye yon konsiltasyon.