N ap relouvri pou reyinyon an pèsòn (ak mask)

pou Dekrè Egzekitif Gouvènè Desantis, n ap relouvri pou sesyon estrateji an pèsòn ak reyinyon kliyan yo. Tanpri li pi ba a pou enfòmasyon enpòtan.

Sesyon estrateji imigrasyon an pèsòn

N ap relouvri pou sesyon estrateji imigrasyon an pèsòn nan lokal Tampa ak Tampa nou yo. Gen yon frè $150 pou konsiltasyon an pèsòn nan nenpòt kote pou ede nou ak depans pou mask ak netwaye.

Sesyon estrateji sou entènèt ak telefòn

Nou kontinye balanse frè sesyon estrateji pou sesyon estrateji sou entènèt ak telefòn.

Reyinyon kliyan an pèsòn

Nou ap rekòmanse reyinyon kliyan an pèsòn. Malgre ke nou konprann ke kèk reyinyon yo dwe fèt an pèsòn, nou ankouraje kliyan nou yo pran randevou telefòn oswa randevou avèk nou. Si w ta chwazi antre nan youn nan lokal nou yo, n ap mande pou w mete yon mask pandan vizit ou a.

Mèsi e n ap tann pou n ede w fè efò pou Your American Dream™.