Tout sa ou bezwen konnen sou rete pou retire yo ak tribinal imigrasyon, ICE ak tribinal federal

Imigran Ozetazini ki gen lòd ranvwa ka aplike pou yon rete nan ranvwa. Sa yo rete petèt otomatik nan kèk ka ak pou kèk bezwen mande. Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou tout sa ou bezwen konnen sou rete nan ranvwa devan Biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon (EOIR), Imigrasyon ak Ranfòsman Ladwàn, ak tribinal federal yo.

Poukisa ou bezwen yon rete nan retire?

Repons lan se senp: Ranfòsman Imigrasyon ak Ladwàn ka retire w nan Etazini anvan yon mosyon pou relouvri oswa yon aplikasyon pou sekou yo jije. Lè w ap aplike pou yon rete nan retire elèv la anpeche ekzekisyon lòd pou retire elèv la. Sa a ba ou plis tan ak fanmi ou epi li ba ou plis tan pou jije aplikasyon w yo.

Ki kote mwen ta dwe aplike pou yon rete?

Ajans ou bezwen pou aplike pou yon rete a depann de etap nan pwosesis pou retire elèv la. Yon imigran ki te òdone retire nan peyi Etazini dwe aplike pou yon rete nan swa tribinal imigrasyon an oswa la Komisyon Apèl pou Imigrasyon. Ajans ki apwopriye a depann de kiyès nan ajans sa yo ki te gen kontwòl sou dosye administratif la. Si ou fin itilize opsyon administratif yo epi ou vle fè apèl kont la tribinal federal, Lè sa a, ou dwe aplike pou rete a ak la tribinal federal ak jiridiksyon sou ka w la.

Pandan tout etap sa yo, kote yon rete otomatik pa aplikab, ou ka aplike pou yon sejou ak Ranfòsman Imigrasyon ak Ladwàn (ICE). Tanpri konprann ke sejou sa yo pa otomatik, epi yo ka retire w pandan aplikasyon an pou yon rete annatant. Li pi ba a pou fòm aplikasyon an.

Ki lè yon Rete Otomatik?

Gen plizyè ka lè yon rete otomatik. Yon rete otomatik nan sitiyasyon sa yo:

  • Pandan peryòd 30 jou pou depoze yon apèl sou merit ka a sof si yo te anile dwa pou fè apèl.
  • Lè yon imigran depoze yon apèl dirèk kont desizyon yon jij imigrasyon, yo mete yon rete otomatik.
  • Lè jij imigrasyon an demanti yon mosyon pou relouvri yon lòd pou ranvwa inabsans
  • Lè rezilta nan pwosedi ranvwa yo annatant devan jij imigrasyon an.

Ki lè mwen oblije aplike pou yon rete?

Jan mansyone pi wo a, nan tout lòt sikonstans yon imigran dwe ranpli pou yon rete pou retire nan tribinal apwopriye oswa ajans administratif. Sejou sa yo trè diskresyonè epi yo dwe gen ladann prèv ki sipòte rete pou retire elèv la.

Kouman pou mwen aplike pou yon rete?

Fòm aplikasyon an depann de ajans oswa tribinal kote yo mande rete a. Yo ta dwe depoze yon Mosyon pou rete pou mande yon rete nan tribinal imigrasyon an oswa la Komisyon Apèl pou Imigrasyon. Ou dwe depoze yon mosyon pou rete tou si w ap fè apèl kont desizyon an Komisyon Apèl pou Imigrasyon nan la tribinal federal.

Yon aplikasyon pou rete nan Imigrasyon ak Ladwàn Ranfòsman dwe ranpli avèk fòm I-246. Gen yon frè pou ranpli $155 epi aplikasyon an dwe sipòte pa prèv ak yon ekspoze. Ou dwe ranpli aplikasyon sa a an pèsòn nan biwo ki pi pre rezidans ou a si yo pa kenbe w. Si yo arete, ou dwe ranpli aplikasyon sa a nan biwo prensipal ki gen jiridiksyon sou adrès ou. Ou ta dwe konsilte a enstriksyon pou fòm nan detèmine ki kote pou ranpli aplikasyon an.

Èske Mwen Bezwen Yon Avoka pou Depoze yon Rete nan Revokasyon?

Mwen toujou di ke ou ta dwe anboche yon avoka pou ranpli nenpòt aplikasyon ak otorite imigrasyon yo. Anplwaye yon avoka imigrasyon konpetan ka fè diferans lan lè li rive rete nan retire. Kòm toujou, rele nou nan

1-888-963-7326

pou planifye yon sesyon estrateji ak Avoka Ahmad Yakzan diskite sou opsyon ou yo.