Tout sa ou bezwen konnen sou rezidans kondisyonèl Etazini atravè maryaj

An 1985 Marriage Fraud Act, ki te etabli sistèm rezidans kondisyonèl nan Etazini. Nan videyo sa a, mwen pral diskite sou tout sa ou bezwen konnen sou rezidans kondisyonèl ak pi bon fason yo retire kondisyon sa yo pou vin yon rezidan pèmanan.

Ki moun ki Sibi Lwa sou Fwòd Maryaj la?

Kongrè a te pase lwa fwod maryaj la paske li te konsène sou fwod nan sistèm imigrasyon ameriken an. Lwa a aplike a nenpòt aplikasyon kote Sitwayen Etazini oswa Moun ki fè demann rezidan pèmanan an te marye ak Benefisyè a pou mwens pase 2 zan nan moman yo te ajite petisyon rezidans pèmanan an.

Egzanp: Allison antre Ozetazini nan dat 1ye avril 2020 sou yon viza vizitè. Li te date Bob adistans pou de ane. Li te vizite l plizyè fwa nan peyi li. Koup la marye nan dat 1ye me 2020. Yo aplike pou rezidans pèmanan li epi Sèvis la resevwa yo nan dat 1ye jen 2020. Si yo deside aplikasyon li anvan 1ye me 2022, lè sa a li pral resevwa yon kat rezidan kondisyonèl. Si demann li a jwenn yon desizyon apre dat sa a, lè sa a li pral resevwa rezidans pèmanan li san kondisyon.

Kouman pou mwen retire kondisyon yo sou rezidans mwen an?

Yon rezidan kondisyonèl dwe aplike pou retire kondisyon yo nan 90 jou apre ekspirasyon rezidans pèmanan kondisyonèl la. Yo ka ranpli aplikasyon sa a ansanm ak sitwayen Etazini oswa anba yon eksepsyon, ki pral diskite anba a.

Kisa k ap pase si mwen divòse?

Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon rekonèt ke se pa tout maryaj ki dire pou tout tan. Kidonk, nan ka divòs, rezidan pèmanan kondisyonèl la ka aplike anba plizyè dispans ki disponib nan petisyon sa yo. Dispozisyon sa yo disponib:

  • Maryaj la te nan bòn fwa, men li te sispann
  • Petisyonè Ameriken an te mouri depi premye aplikasyon an
  • Benefisyè a te antre nan maryaj la ak bon konfyans, epi li te sibi yon mechanste ekstrèm
  • Ke pitit li yo ta soufri gwo difikilte si yo ta retire li

Yon Benefisyè pa oblije satisfè tout rezon egzansyon men li dwe satisfè omwen youn. Anplis, si aplikan an ap aplike anba egzansyon an, li pa oblije tann jiska 90 jou anvan ekspirasyon rezidans kondisyonèl la epi li ka ranpli nenpòt ki lè.

Èske mari m ka anile rezidans kondisyonèl mwen an?

Yon petisyonè pa ka "anile" yon petisyon pou retire kondisyon yo. Li ka retire patwone li nan petisyon an epi yo ka konvèti petisyon an nan yon aplikasyon pou dispans. Yon aplikan ka fè aplikasyon annapre pou dispans epi li ka akize tout egzansyon an menm tan si li kalifye.

Kisa k ap pase si yo refize demann mwen an pou retire kondisyon yo?

Si yo rejte yon petisyon ansanm, ka a pral voye bay tribinal imigrasyon ki gen jiridiksyon sou ka a. Jij imigrasyon an gendwa retire kondisyon yo nan pwosedi ranvwa apre yon jijman siksè, oswa si Aplikan an depoze yon lòt aplikasyon nan Sèvis la epi Sèvis la apwouve yon petisyon konsa.

Rele nou jodi a nan 1-888-963-7326 pou planifye yon sesyon estrateji.