Ki moun ki elijib pou oto-petisyon pou VAWA?

Youn nan pi bon lwa Kongrè a te pase pou pwoteje viktim vyolans domestik si Lwa sou Vyolans Kont Fi (VAWA). Lwa a pèmèt mari oswa madanm sitwayen Etazini ak rezidan pèmanan legal ki maltrete ak maltrete yo fè yon petisyon pou yo vin rezidans pèmanan. Oto-petisyon VAWA a konfidansyèl, epi abizè a p ap enfòme sou inisyasyon oswa desizyon an. Anplis, Etazini ak Sèvis Sitwayènte gen yon inite espesyal pou viktim nan Sant Sèvis Vermont ki okipe petisyon sa yo. Nan pòs sa a mwen pral diskite sou pwosesis oto-petisyon VAWA.

Ki sa ki Lwa sou Vyolans sou Fanm?

Jan nou mansyone pi wo a, Lwa sou Vyolans sou Fanm se yon zak ki pwoteje viktim vyolans domestik. Pwosesis imigrasyon yo gen ladan pwosesis oto-petisyon an. Li gen ladan tou yon règ espesyal pou Anilasyon Anilasyon nan pwosedi pou retire elèv la. Lwa a te etabli tou plizyè egzansyon, ki eksklizif pou viktim vyolans domestik, tankou yon dispans yon admisyon pou kalifye pou rezidans pèmanan legal. Nan lòt mo, menm si yon moun antre Ozetazini san admisyon, ki anpeche lòt moun ajiste, yon moun k ap fè demann VAWA toujou kalifye pou ajisteman estati a. Lwa a pèmèt tou yon rezidan pèmanan kondisyonèl retire kondisyon yo inilateralman si yo, oswa depandan yo, yo te abize.

Ki moun ki ka aplike anba VAWA?

Moun sa yo ka aplike pou oto-petisyon:

  • Mari oswa madanm rezidan pèmanan legal yo ak sitwayen ameriken ki te sibi abi
  • Paran (papa oswa manman) sitwayen Ozetazini ki te abize pa pitit yo
  • Timoun ak bèlfi ki sibi abi. Nan ka bèlfi, paran yo dwe marye anvan timoun nan gen 18 anth anivèsè nesans.

Ki Kondisyon pou aplike pou yon Oto-Petisyon VAWA?

Genyen plizyè egzijans ki potansyèl oto-petisyonè yo ta dwe konnen. Kondisyon sa yo enkli:

  • Yon sitwayen ameriken oswa yon mari oswa madanm rezidan pèmanan te abize yo
  • Yo te viktim batri oswa mechanste ekstrèm
  • Yo te abi nan peyi Etazini oswa nan kèk sitiyasyon abi a te pase aletranje, men kote a konsidere kòm teritwa Ameriken (baz lame aletranje)
  • Yo ka demontre bon karaktè moral
  • Pwouve ke maryaj yo te nan bon lafwa

Èske mwen elijib pou ajisteman estati a?

Aplikan yo anba Lwa sou Vyolans Kont Fi yo elijib pou ajisteman estati yon fwa yo apwouve petisyon I-360 la. Pwosesis aplikasyon an se menm jan ak nan lòt kategori ajisteman. Moun ki fè petisyon yo ak dérivés yo ka aplike pou ajisteman ansanm ak I-360 oswa yo ka tann jiskaske yo fin apwouve petisyon I-360 la.

Èske mwen kalifye pou Natiralizasyon?

Moun ki fè demann VAWA yo kalifye pou natiralizasyon dapre règ 2 zan, menmsi yo te divòse ak mari oswa madanm yo nan moman aplikasyon an.

Si w gen nenpòt kesyon, tanpri rele m 'nan [nimewo] pou pran yon randevou sesyon estrateji diskite sou opsyon ou yo.