Senk Kesyon yo te reponn konsènan rezidans pèmanan Etazini

Rezidans pèmanan nan Etazini se yon rèv pou anpil moun. Se premye etap la pou jwenn sitwayènte Etazini. Mwen pral diskite sou senk kesyon kle lè li rive rezidans pèmanan nan peyi Etazini. Mwen espere ke sa ap ede w detèmine si w kalifye pou rezidans epi kijan pou w kenbe rezidans pèmanan yon fwa w fin resevwa.

Èske ou bezwen yon avoka pou aplike pou kat vèt epi mwen ka aplike pou kont mwen?

Gen yon pwovèb popilè pami avoka Ozetazini ki reponn kesyon sa a: "Yon moun ki se pwòp avoka li gen yon moun sòt pou yon kliyan." Èspere ke, sa a pral reponn kesyon sa a. Lè w reprezante tèt ou nan aplikasyon pou kat vèt ou a, sa ka fè w pèdi ka w la.

Lè m t ap aplike pou pwòp kat vèt mwen an, mwen te anboche yon avoka imigrasyon, menmsi mwen se youn. Mwen te fè sa paske ou patisipe emosyonèlman lè ou depoze pwòp dosye ou. Patisipasyon emosyonèl mennen nan erè. Erè yo mennen nan refi potansyèl de ka w la.

Anplis, ou ka tou senpleman pa elijib pou rezidans pèmanan epi ou pa konnen li. Yon arestasyon nan lepase ou, menm san yon kondanasyon, ka rann ou inadmisib Ozetazini, epi li ka mennen ou tou dwat nan pwosedi ranvwa Ozetazini. Èske w gen èd nan yon avoka ki gen eksperyans tankou mwen ta ede ou evite konsekans grav sa a.

Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans konnen enkonvenyans ak fason pou ogmante chans ou genyen pou w jwenn rezidans pèmanan. Senp di, Anboche yon Avoka!

Konbyen Ane Li Pran Pou Jwenn Yon Kat Vèt?

Repons kesyon sa a depann de de bagay: nasyonalite w ak sitiyasyon moun ki fè petisyon an. Nasyonalite ou afekte delè a akòz limit pou chak peyi sou kantite viza ki disponib chak ane. Sa vle di ke yon aplikan pou rezidans pèmanan, ki soti nan peyi ou, ki te aplike anvan ou, jwenn preferans pou jwenn yon viza imigran anvan ou. Aplikan ki soti nan peyi Zend, Lachin ak Meksik, yo gen twòp abònman epi yo ka fè fas a anpil ane ap tann pou viza imigran paske gen anpil aplikan ki soti nan peyi sa yo.

Estati petisyonè a ka afekte delè a tou. Pa estati mwen vle di si moun ki fè petisyon an se yon rezidan pèmanan legal oswa yon sitwayen ameriken. Fanmi imedya sitwayen ameriken, (mari oswa madanm, timoun ki poko gen 21 ane, ak paran), pa oblije tann yon nimewo viza epi nimewo yo disponib imedyatman. Sa vle di ke yo resevwa rezidan pèmanan byen vit.

Lòt benefisyè yo dwe tann yon nimewo viza disponib. Sa gen ladann mari oswa madanm ak pitit rezidan pèmanan ak fanmi sitwayen Etazini ki pa fanmi imedya. Kòm mansyone pi wo a, sa ka vle di ke benefisyè sa yo ka tann pou ane (jiska 30) yo resevwa rezidans pèmanan.

Konbyen tan yon rezidan pèmanan ka rete andeyò peyi Etazini?

Kesyon sa a gen rapò ak sa yo rele abandon rezidans. Limit tan an an plas pou fòse rezidan pèmanan yo fè Etazini yo kay pèmanan. Gen twa fwa limit:

  • Rete andeyò Etazini anba 180 jou pa afekte rezidans pèmanan
  • Rete ant 180 jou ak 359 jou ogmante yon sipozisyon refutabl abandon
  • Rete 0f 360 jou oswa plis ogmante yon sipozisyon absoli abandon.

Yon sipozisyon refutabl vle di ke yon rezidan pèmanan ka rebati sipozisyon an lè li montre ke li pa t gen entansyon abandone rezidans pèmanan Ozetazini. Gen kèk faktè ki ta ka ede rebati sipozisyon an gen ladan yo ranpli taks nan peyi Etazini, gen oswa posede yon kay, lyen fanmi, ak tout lòt faktè ki montre lyen solid ak Etazini.

Yon sipozisyon absoli vle di rezidan pèmanan an gendwa pa anmezi pou rejte sipozisyon an epi li dwe montre entansyon li devan yon jij imigrasyon nan pwosedi ranvwa. Yo ka mete rezidan pèmanan ki retounen yo ki rete andeyò Etazini pou plis pase yon ane yo nan pwosedi pou retire elèv yo lè yo retounen Ozetazini. Rezon ki dèyè egzijans sa a se lefèt ke kat rezidan pèmanan legal la ekspire otomatikman apre yon rete plis pase 360 ​​jou andeyò Etazini.

Tanpri kontakte nou si ou panse ke ou ta ka abandone rezidans ou.

Ki diferans ki genyen ant kat vèt ak rezidans pèmanan?

Yon "kat vèt" oswa yon kat rezidan pèmanan legal se tou senpleman prèv kondisyon ou kòm yon rezidan pèmanan legal. Yon kat vèt se yon tèm pale ki refere ak kat pèmanan legal ou.

Tèm "kat vèt" la soti nan Ellis Island, kote "kat vèt" sa yo te parèt an premye. Kat la nan moman an te vèt. Yo te itilize kat vèt la kòm prèv estati e patwon yo te souvan mande anplwaye imigran yo yon “kat vèt” pou pwouve kalifikasyon yo pou travay. Kat la sepandan pa vèt ankò e li te ale nan plizyè redesign depi lè sa a.

Konbyen tan li ta pran pou fè tranzisyon soti nan rezidans pèmanan ak sitwayènte Etazini?

Repons lan depann de kategori preferans lè w ap aplike pou rezidans pèmanan. Anjeneral, peryòd la varye ant twa a senk ane. Dire a senk ane se règ la. Sepandan, gen kèk rezidan pèmanan ki ka kalifye pou sitwayènte pi bonè. Pa egzanp, yon mari oswa madanm yon sitwayen ameriken, ki te yon rezidan pèmanan pou ane sa yo, e ki marye ak menm sitwayen ameriken an pou menm dire a, ka aplike apre twazan rezidans pèmanan. Gen lòt, ki gen ladan moun k ap fè demann pwòp tèt yo anba Lwa sou Vyolans kont Fanm yo ka kalifye tou pou règ twazan an.

Genyen tou lòt pwogram ki diminye dire a. Pa egzanp, aplikan pou rezidans pèmanan dapre Lwa Ajisteman Kiben an kalifye pou sitwayènte apre kat ane rezidans pèmanan.

Yon lòt faktè ki ka afekte dire a se peryòd prezans fizik Ozetazini. Anjeneral, yon aplikan pou sitwayènte dwe prezan Ozetazini pou 50% nan dire a anvan ou aplike pou sitwayènte. Sa vle di ke yon moun ki aplike anba règ 5 ane yo dwe prezan fizikman Ozetazini pou 30 mwa san yo pa rete andeyò Etazini pou plis pase 180 jou.

Tanpri kontakte nou si w gen nenpòt kesyon sou rezidans pèmanan ou.