Refòm Imigrasyon 2021, DACA, ak DAPA

Kounye a ke Joe Biden te genyen eleksyon prezidansyèl la, refòm imigrasyon an 2021 sanble posib. Joe Biden pral swiv menm plan ak Obama a. Li ap fè siyal ke yon ekstansyon Aksyon Difere pou Arive Timoun yo (DACA) pral aplike nan kòmansman ane 2021. Mwen panse tou ke yon rezirèksyon Aksyon Difere pou Paran Sitwayen Etazini ak Rezidan Pèmanan Legal (DAPA) gen anpil chans tou. Anfen, plan pre-eleksyon li a enkli yon plan pou refòm imigrasyon konplè an 2021.

Aksyon Difere pou Arive Timoun (DACA):

Prezidan Obama te etabli pwogram Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) atravè yon lòd egzekitif an 2012. Pwogram nan te pèmèt timoun paran yo mennen yo Ozetazini nan yon laj jèn pou aplike pou aksyon difere. Aksyon Difere se yon zouti nan Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an ki pèmèt Prezidan an ranvwaye ranvwa. Ranvwa sa a ka baze sou rezon imanitè ak lòt rezon. Pou kalifye nan pwogram nan yon aplikan dwe ranpli kondisyon sa yo:

 • Ou dwe gen mwens pase 31 an depi 15 jen 2007.
 • Dwe te rive Ozetazini anvan 16yèm anivèsè nesans yo.
 • Aplikan an dwe abite Ozetazini depi 15 jen 2007.
 • Yo ta dwe prezan fizikman Ozetazini sou 15 jen 2007.
 • Pa te gen okenn estati legal sou 15 jen 2012.
 • Te gradye lekòl segondè, kounye a enskri nan lekòl segondè, oswa ou te resevwa yon GED.
 • Pa te kondane pou yon krim oswa yon deli grav.

Prezidan Obama te eseye elaji pwogram nan men plizyè eta te lajistis. Ka a te rive nan Tribinal Siprèm lan ak tribinal la konfime enjonksyon nan tout peyi a.

Prezidan Trump sispann pwogram nan apre li te eli. Tribinal Siprèm lan deside ke revokasyon pwogram nan pa t swiv pwosedi apwopriye. Administrasyon aktyèl la kanpe sou desizyon li pran pou mete fen nan pwogram nan. Sepandan, li aksepte aplikasyon renouvèlman pou aplikan ki te deja apwouve petisyon an.

Prezidan eli Biden te pwomèt li pral retabli pwogram nan apre eleksyon l 'yo. Li te pwomèt tou yon ekspansyon nan benefis ki genyen nan pwogram nan. Plan an fè benefisyè yo elijib tou pou prè elèv yo ak sibvansyon Pell. Li pral kapab fè chanjman sa yo atravè lòd egzekitif depi Prezidan Obama ak Prezidan Trump te etabli ak fonn pwogram nan atravè lòd egzekitif.

Aksyon Difere pou Paran Sitwayen Etazini ak Rezidan Pèmanan Legal (DAPA):

Pwogram sa a se te yon tantativ ekspansyon lòd Prezidan Obama an 2012 la. Ekspansyon 2014 la te ajoute nan pwogram 2012 la konsènan kalifikasyon DACA. La DAPA pwogram te vize pou imigran san papye ak timoun ki se sitwayen Etazini oswa rezidan pèmanan legal. Lòd la te deklare kondisyon sa yo pou kalifye:

 • Fè la paran yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan pèmanan legal.
 • Dwe te rete Ozetazini apati 1ye janvye 2010.
 • Te prezan nan peyi Etazini apati dat lòd la.
 • Aplikan an pa ta dwe gen okenn estati legal nan dat lòd la.
 • Pa te kondane pou yon ofans kriminèl ki gen ladan krim ak deli.

Prezidan eli Biden ka reviv pwogram sa a lè l sèvi avèk lòd egzekitif. Jan mwen te deklare pi wo a, eta yo ta ka lajistis pou sispann pwogram nan. Sepandan, dènye desizyon Tribinal Siprèm lan te pran konsènan pouvwa egzekitif lè li rive imigrasyon ban nou espwa. Yon lòd egzekitif pou resisite DAPA ak DACA ta ka kenbe tèt ak yon defi konstitisyonèl.

Refòm konplè imigrasyon an 2021:

Mwen te diskite sou plan Prezidan eli Biden a nan yon fason vaste nan sa a afiche. De pwogram mwen te diskite pi wo a ka etabli trè rapidman nan lòd egzekitif. Sepandan, refòm konplè imigrasyon an 2021 sanble gen mwens chans kounye a ke Prezidan eli Biden p ap gen yon majorite klè nan Sena Etazini an. Se konsa, si Demokrat yo genyen de eleksyon yo nan dezyèm tou nan Georgia, chans yo nan refòm konplè nan 2021.

Plan Biden a gen plizyè pwen, ke mwen pral kounye a rezime. Li vire toutotou twa pwen, modènize sistèm imigrasyon an, reyafime angajman anvè moun k ap chèche azil yo, ak atake kòz migrasyon yo, epi mete ann aplikasyon tès depistaj fwontyè efikas.

Biden vle refòm sistèm imigrasyon an pa kreye yon chemen pou sitwayènte pou imigran san papye. Li vle tou refòme pwogram viza tanporè Ozetazini pou kenbe imigran ki gen anpil edikasyon. Anfen, li vle elaji pwoteksyon anba la Lwa sou Vyolans sou Fanm ak viktim krim yo.

Plan Biden vle tou reyafime angajman Amerik la anvè moun k ap chèche azil yo. Plan sa a ta ogmante kantite ofisye azil yo. Li pral retabli tou kalifikasyon azil pou moun ki viktim vyolans domestik ak moun ki chape anba pèsekisyon politik. Anfen, plan an pral ogmante kantite jij imigrasyon, mete fen nan sant detansyon pou pwofi yo, epi ogmante kantite refijye Ozetazini.

Anfen, plan imigrasyon Biden gen ladann abòde kòz rasin migrasyon yo ak aplike tès depistaj fwontyè efikas. Pati sa a nan plan an pral gen ladan travay ak lidè nan triyang kote pifò imigran san papye yo soti.

Kòm mwen mansyone, Prezidan eli Biden te kapab aplike de premye pwogram yo atravè lòd egzekitif. Sepandan, mekanis sa a se sijè a atak nan tribinal yo. Biden pral pi byen sèvi lè w ap travay ak Kongrè a pou aplike Refòm Imigrasyon konplè an 2021.

Kijan Biwo Lwa American Dream™ kapab ede pandan y ap tann refòm konplè imigrasyon an 2021?

Nou plis pase pou diskite sou opsyon ou yo anba pwogram yo diskite pi wo a. Nou konprann sa American Dream™ vle di pou ou, apre tout, se nan non nou.

Pandan tout ane pratik nou yo, nou te konseye anpil imigran san papye ki kalifye pou Aksyon Difere. Nou te tann pou yon refòm imigrasyon konplè pou yon tan long. Nou ta plis ke kontan ede w ak manm fanmi w ak pwochen etap yo.

Rele nou nan 1-888-963-7326 24/7 pou planifye yon sesyon estrateji ak Avoka Ahmad Yakzan pou diskite sou opsyon ou yo. Nou gen anplwaye ki pale plizyè lang.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon