AILA Genyen Enjonksyon Kont Ogmantasyon Frè EOIR

Nan dat 18 desanm 2020, Biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon an, òganizasyon Depatman Jistis ki responsab administrasyon tribinal imigrasyon an, te pibliye yon nouvo règ pou ogmante frè pou depoze yo devan ajans li yo. Règ la ogmante frè depoze pou prèske tout fòm yo depoze devan tribinal imigrasyon ak Komisyon Konsèy Apèl pou Imigrasyon an. Prèske imedyatman, gwoup defansè yo te lajistis Depatman Jistis la pou yo sispann ogmantasyon frè a antre an aplikasyon. Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou ogmantasyon frè yo ak litij ki annatant yo.

Tanpri sonje ke yon enjonksyon nan tout peyi a pa final epi gouvènman an ka fè apèl. Sepandan, enjonksyon nan tout peyi a anvigè depi dat ekri pòs sa a.

Ki Frè Depatman Jistis la Ogmante?

Jan mwen te di Depatman Jistis la te ogmante frè yo pou prèske tout fòm yo te itilize devan Biwo Egzekitif pou ajans Revizyon Imigrasyon an, ki gen ladan tribinal imigrasyon nan tout peyi a ak Konsèy Apèl Imigrasyon an. Yo te pwopoze ogmantasyon sa yo anba règ la:

  1. Frè pou Fòm EOIR-26 ogmante de $110 a $975.
  2. Frè pou Fòm EOIR-29 ogmante de $110 a $705.
  3. Frè pou Fòm EOIR-40 ogmante de $100 a $305.
  4. Frè pou Fòm EOIR-42A ogmante de $100 a $305.
  5. Frè pou Fòm EOIR-42B ogmante de $100 a $360.
  6. Frè pou Fòm EOIR-45 ogmante de $110 a $675.
  7. Frè pou depoze yon mosyon pou relouvri oswa rekonsidere anvan OCIJ ogmante de $110 a $145.
  8. Frè pou depoze yon mosyon pou relouvri oswa rekonsidere anvan BIA a ogmante de $110 a $895.

Sous Aila, Règ Final EOIR Ogmante Frè pou Depoze yo.

Litij ki gen rapò ak Ogmantasyon Frè EOIR:

Konsèy Imigrasyon Ameriken an, yon sipòtè Asosyasyon Avoka Imigrasyon Ameriken yo, National Immigration Law Center, Catholic Charities, ak Gibson, Dunn and Crutcher te depoze yon pwosè pou konteste nouvo règ la.

Òganizasyon an te depoze plizyè defi anba Lwa sou Pwosedi Administratif nan Tribinal Distri Etazini pou Distri Columbia.

Tribinal la akòde an pati epi refize yon pati nan mosyon òganizasyon yo pou rete dat règ final la. Prensipal la te rezone ke Ajans la pa t pran an konsiderasyon gwo konsekans Règ Final la sou kapasite Pleyan yo pou yo bay kliyan ki afekte yo sèvis yo. Tribinal la sispann aplikasyon règ ki gen rapò ak fòm EOIR-26, EOIR-29, EOIR-40, EOIR-42A ak EOIR-42B, ak frè pou depoze yon Mosyon pou Relouvri. Tribinal la te kenbe ogmantasyon frè yo pou EOIR-45 ak yon Mosyon pou Relouvri Biwo Jij Chèf Imigrasyon an.

Pwosesis ki mennen nan ogmantasyon an:

Biwo Egzekitif Revizyon Imigrasyon an te fè yon etid an twa faz pou aplike règleman yo. Biwo a te resevwa plizyè demann pou pwolonje peryòd trant jou kòmantè akòz pandemi an, men li pa reponn. Ajans la te pwopoze règ la ak yon dat efektif 18 desanm 2020, ak yon dat efektif 18 janvye 2020, san yo pa anonse rezilta etid la.

Pandan peryòd kòmantè a, Ajans la te resevwa plizyè kòmantè konsènan enkapasite imigran yo pou peye frè ogmante sa yo. Ajans la te defann ogmantasyon frè yo pou rezon ki fè kontribyab Ameriken yo pa ta dwe pote kòb la nan pwosesis la. Anplis, Ajans la te reponn ke efè ogmantasyon sa yo ta diminye paske li pèmèt pou egzansyon frè yo, san yo pa pibliye règ klè pou egzansyon sa yo.

Òganizasyon Pleyan yo te reponn lè yo mete aksan sou konsekans grav sou operasyon yo Règ Final la ta genyen. Òganizasyon yo te diskite ke egzansyon frè sa yo pral limite kapasite yo, ak kapasite nan ti konpayi yo sèvi anpil kliyan endijan. Yo te mete aksan sou tou ke pi fò nan tan yo ranpli pou egzansyon frè, olye pou yo ede kliyan yo nan aplikasyon solid yo.

Desizyon Tribinal la:

Tribinal la, apre yon desizyon sou jiridiksyon ak kanpe, te aplike tès la kat pwen yo te itilize pou deside sou enjonksyon preliminè.

Konsènan chans pou yo reyisi, Tribinal la deside ke Pleyan yo te montre yon pwobabilite reyèl pou yo reyisi paske yo te site plizyè rezon Ajans la te vyole Lwa sou Pwosedi Administratif yo. Pami agiman sa yo, se te si Ajans la pa t detèmine si nouvo frè yo te chè anpil, si Ajans la pa t demontre disponiblite egzansyon frè yo t ap diminye efè frè ki pi wo yo, epi Ajans la pa t pwolonje peryòd kòmantè a. Tribinal la deside ke Pleyan yo te montre ke yo ta gen anpil chans reyisi sou baz byenfonde ka a.

Konsènan domaj, Tribinal la te detèmine ke plizyè afidavi Pleyan yo te soumèt montre mal reyèl yo ta sibi nan règ la.

Apre li te deside sou de premye faktè yo, Tribinal la te deplase pou balanse aksyon yo ak enterè piblik nan enjwenn règ la. Tribinal la deside ke depi Pleyan yo te montre plizyè fason yo t ap blese; balans aksyon sa yo te mande pou bay soulajman enjonksyon.

Anfen Tribinal la te limite dimansyon enjonksyon an depi Pleyan yo pa t montre ke yo t ap fè yon ogmantasyon nan frè pou depoze EOIR-45 la, ogmantasyon $35 pou depoze yon Mosyon pou Relouvri oswa Rekonsidere devan OCIJ, ak enpozisyon yon frè $50 pou ranpli yon aplikasyon azil defansif. An konsekans, Tribinal la te bay yon enjonksyon ki te anpeche Ajans la ogmante frè yo, eksepte pou twa petisyon yo mansyone pi wo a.

Anfen, Tribinal la te dakò ke piske Règ Final la pral gen enplikasyon nan tout peyi a, li ta dwe entèdi Ajans la pou li aplike règ la nan tout peyi a.

Enplikasyon Desizyon Tribinal la:

Mwen dakò ak tout kè m ak rezònman Tribinal la nan bay enjonksyon an. Pandan kat dènye ane ki sot pase yo, pratikan imigrasyon tankou mwen menm, te fè eksperyans efè prejidis règ yo prese pibliye. Règ sa yo, nan opinyon mwen, te gen gwo konsekans sou pratik la nan lwa imigrasyon ak kapasite nan pratik yo ede kliyan ki dezespereman bezwen èd sa yo. Enjonksyon an sèvi piblik la epi li pral gen yon enpak vre sou kapasite nou pou ede kliyan nou yo.

Pandan plis pase 10 ane m ap pratike, mwen te wè sistèm lwa imigrasyon an ale nan anpil chanjman, pa youn konpare ak chanjman ki te fèt nan kat dènye ane yo. Chanjman sa yo te gen pou objaktif pou kraze sistèm nan ak pini imigran dezespere ki swa etabli fanmi Ozetazini oswa ki sove mal nan peyi yo. Pou anpil nan kliyan sa yo, Etazini rete limyè espwa li te toujou. Règ sa yo diminye pozisyon nou entènasyonalman.

Rele nou nan 1-888-963-7326 yo pwograme yon sesyon estrateji pou diskite sou opsyon ou yo oswa si nouvo règ la ka afekte ou.